กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลความคืบหน้าแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลความคืบหน้าแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลความคืบหน้าแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดย พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน และพันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล รองโฆษกโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลอง และการจัดการน้ำเสียในคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 จึงถึงปัจจุบัน


คลองแม่ข่าหรือแม่น้ำข่าเป็นคลองธรรมชาติ ถือเป็นหนึ่งในชัยมงคลเจ็ดประการ ของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อ 724 ปี ที่ผ่านมา มีความยาว 30.5 กิโลเมตร เริ่มจากต้นน้ำ คือลำน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม ไหลผ่านตัวเมืองเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และสิ้นสุดในช่วงปลายน้ำบริเวณ ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในอดีตคลองแม่ข่าเป็นเหล่งน้ำใช้เพื่อเกษตรกรรม, อุปโภคบริโภคและการสัญจรทางน้ำเอื้อต่อวิถีวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่มาช้านาน แต่ในช่วงระยะเวลา 20 – 30 ปีที่ผ่านมา การเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีชุมชนเข้ามาอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ได้ทำให้น้ำแม่ข่าถูกทำลาย มีการรุกล้ำลำน้ำ, ระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือน/สถานประกอบการ และไม่มีน้ำไหลผ่านดังเช่นในอดีต ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรง ทำให้คุณค่าและประวัติศาสตร์ที่เคยมีสูญเสียไป
สำหรับมาตรการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหานั้น ได้มีการประชุมหารือร่วมกันของหน่วยงานหลายๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดแผนมาตรการแก้ไข ออกเป็น 8 มาตรการ ดังนี้.-
1. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
2. มาตรการแก้ไขปัญหาบุกรุกลำน้ำและการกำหนดแนวเขตคลองแม่ข่าที่ชัดเจน
3. มาตรการจัดหาน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับไว้เป็นน้ำต้นทุน ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
4. มาตรการปรับปรุงภูมิทัศน์และแก้ไขทัศนอุจาดคลองแม่ข่า
5. มาตรการปรับปรุงฟื้นฟู สิ่งก่อสร้างเดิมของคลองแม่ข่า
6. มาตรการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคลองแม่ข่าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
7. มาตรการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า
8. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาลำน้ำทั้งคลองแม่ข่าสายหลักและลำน้ำสาขา
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่ผ่านมา
1. การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อหล่อเลี้ยงคลองแม่ข่าให้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี โดย สำนักชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการจัดทำคลองส่งน้ำ ผันน้ำจากลำเหมืองสาลงสู่คลองแม่ข่า ระยะทาง 8.25 กิโลเมตร ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
2. โครงการขุดลอกคลองแม่ข่า โดย สำนักงานพัฒนา ภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการขุดลอกในช่วงปลายน้ำ ระยะทาง 14.94 กิโลเมตร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ตั้งแต่ กันยายน 2562
3. การจัดการน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
3.1 ระยะสั้น
3.1.1 การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างสม่ำเสมอจากสถานประกอบการ และอาคารบ้านเรือนภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
3.1.2 การติดตั้งตาข่ายดักขยะจากท่อระบายน้ำก่อนลงสู่คลองแม่ข่า
3.2 ระยะกลาง
3.2.1 การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอย่างง่ายสำหรับครัวเรือนให้กับชุมชนริมคลองแม่ข่า
3.2.2 การสนับสนุนถังดักไขมันสำหรับชุมชนสองฝั่งคลองแม่ข่า
3.2.3 การทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ในรูปแบบรวมกลุ่มอาคาร
3.2.4 การเชื่อมท่อระบายน้ำจากถนนเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อส่งไปบำบัด ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ
3.2.5 การปิดท่อระบายน้ำทิ้งสองฝั่งคลองแม่ข่า
3.3 ระยะยาว
– เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) ได้สำรวจและศึกษาถึงแนวทางอย่างยั่งยืนได้ข้อสรุปว่า การก่อสร้างระบบแยกท่อน้ำดี และน้ำเสียออกจากกัน ก่อนลงสู่คลองแม่ข่า จะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด สำหรับการพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่
4.1 ทางเดินเชื่อมสองฝั่งคลองแม่ข่า
4.2 สะพานบุญเพื่อเชื่อมทางเดินสองฝั่งคลองแม่ข่า
4.3 การติดตั้งไฟส่องสว่างตลอดแนวทางเดินคลองแม่ข่า
4.4 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
4.5 การปลูก และดูแลบำรุงรักษาต้นไม้สองฝั่งคลองแม่ข่า
5. การแก้ปัญหาการบุกรุกสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจและร่วมกันเจรจาทำความเข้าใจ ซึ่งผู้บุกรุกทั้งหมดในส่วนของคลองแม่ข่าสายหลัก จำนวน 146 ราย ได้ยินยอมรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบัน การดำเนินโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ จะเห็นได้ว่า น้ำในลำคลองมีความใสสะอาดขึ้นมากกว่าแต่เดิม ประชาชนสามารถ ใช้ประโยชน์ของน้ำได้มากขึ้น ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค ขณะเดียวกันบริเวณโดยรอบริมสองฝั่งคลอง ก็ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการติดตั้งไฟส่องสว่าง มีการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ จนเกิดเป็นบรรยากาศที่สวยงาม สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3, ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ภาครัฐ, ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ให้กลับมามีสภาพสวยงาม มีคุณภาพน้ำที่ดีดังในอดีตอีกครั้ง.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้