ไทย-กัมพูชา ลงนามMOUในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน

ไทย-กัมพูชา ลงนามMOUในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน

ไทย-กัมพูชา ลงนามMOUในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมพื้นที่กลุ่มป่าพนมดงรัก-พญาเย็น-เขาใหญ่และป่าตะวันออกที่เชื่อมต่อกับกัมพูชา

ที่โรงแรมแชงกรีลา พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย และนาย Say Samal รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย “ความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน” ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ในการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้มีขอบเขตความร่วมมือและกิจกรรม เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ทางวิชาการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสายงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง และชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน มีการจัดการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนให้แก่ ผู้บริหาร ผู้กำกับดูแลพื้นที่คุ้มครอง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับพื้นที่คุ้มครอง และคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง

ส่งเสริมการศึกษาวิจัยร่วม โดยการแลกเปลี่ยน ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ รวมทั้งสารสนเทศทางวิชาการ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมร่วมในระดับท้องถิ่น เช่นปลูกต้นไม้ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนในท้องถิ่น

สำหรับพื้นที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือ แบ่งออกเป็น 3 บริเวณ คือ1. บริเวณกลุ่มป่าพนมดงรัก – ผาแต้ม  เชื่อมต่อ  Preah Vihear Protected Landscape ของกัมพูชา ซึ่งพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา คือ•   อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย จังหวัดอุบลราชธานี

  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี
  • อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
  1. บริเวณกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ เชื่อมต่อ Banteay Chhmar Protected Landscape ของกัมพูชา ซึ่งพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา คือ อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดบุรีรัมย์
  2. บริเวณกลุ่มป่าตะวันออก เชื่อมต่อ Samlaut Multiple Use Management Area และ Phanom Samkos Wildlife Sanctuary ของกัมพูชา ซึ่งพื้นที่คุ้มครองของประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา คือ
  • อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด
  • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดจันทบุรี.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้