ให้ยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชื้อที่ศูนย์สุขภาพชุมชน

ให้ยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชื้อที่ศูนย์สุขภาพชุมชน

เชียงใหม่เปิดให้บริการ การจัดบริการเริ่มยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชื้อ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายแพทย์นิมิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน การเปิดให้บริการ “การจัดบริการเริ่มยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชื้อ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน” Community-Based Same-Day ART (CB-SDART) ซึ่งพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดบริการเริ่มยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชื้อ ระหว่าง โรงพยาบาลหางดง และ มูลนิธิแคร์แมท โดยมีนายศตายุ สิทธิกาน ผู้อำนวยการมูลนิธิแคร์แมท ทพญ.นางสาวปาริชาติ ลุนทา ผู้อํานวยการกลุ่มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ นายแพทย์สุรเชษฐ์  อรุโณทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ นายแพทย์สุเมธ ใจอินผล ผู้แทนโรงพยาบาลหางดง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน ณ  คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เชียงใหม่

นายแพทย์นิมิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากผลการจัดบริการด้านเอชไอวีที่ผ่านมา ช่องว่างหนึ่งของการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอชไอวีของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ ผู้มีเชื้อเอชไอวีเข้าถึงการรักษาล่าช้า  ด้วยข้อจำกัดในการด้านช่วงเวลาที่ให้บริการยาต้านไวรัสของโรงพยาบาลไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้รับบริการ ปัญหาเรื่องสิทธิการรักษา และปัญหาในการจัดการเวลาของผู้รับบริการ จึงทำให้บางส่วนไม่ยอมเริ่มยาต้านไวรัสโดยเร็ว ประวิงเวลา และหายไปจากระบบการติดตามไปในที่สุด สาเหตุเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้มีเชื้อเอชไอวีเหล่านั้นมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ที่อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในที่สุด อีกทั้งอาจจะทำให้มีการแพร่เชื้อแก่ผู้อื่นหากไม่มีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพพอ

ทางมูลนิธิแคร์แมท ได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลหางดง ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดบริการ “การเริ่มยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชื้อ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน Community-Based Same-Day ART (CB-SDART) ทีมดำเนินงานได้มีการจัดประชุมหารือพัฒนาแนวทางการจัดบริการร่วมกันระหว่างทีมแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลงานเอชไอวีของโรงพยาบาลหางดงร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริการนี้จะมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้รับบริการ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการให้บริการจากทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) และทีมสนับสนุนวิชาการจากองค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล  (FHI 360) ภายใต้โครงการ EpiC ประเทศไทย ที่สนับสนุนโดยแผนการฉุกเฉินของประธานาธิบดีเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) ผ่านองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) การเริ่มยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชื้อ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการจัดบริการด้านเอชไอวี ในการขับเคลื่อนงานยุติปัญหาเอดส์ของจังหวัดเชียงใหม่

การให้บริการ “การเริ่มยาต้านไวรัสภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจพบการติดเชื้อ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน คลินิกเทคนิคการแพทย์แคร์แมท” โดยทีมแพทย์ เภสัชกร ของโรงพยาบาลหางดง ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่แคร์แมทที่มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับผู้รับบริการ ก่อนส่งต่อไปรับยาต่อในระยะยาวที่โรงพยาบาลตามสิทธิ หรือระหว่างรอย้ายสิทธิมาที่โรงพยาบาลในพื้นที่เชียงใหม่นั้น จะช่วยทำให้ผู้รับบริการมีความมั่นใจ และสามารถดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี จะเป็นประโยชน์และเป็นผลดีอย่างมากต่อผู้ติดเชื้อที่จะไม่เสียเวลาในการลางานเพิ่ม หรือในการเดินทางไปเริ่มรับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิของตนเอง การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่มีคุณภาพ ที่มุ่งเน้นความเสมอภาค และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้