ใช้เซ็นทรัลเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง หวังยกระดับเชียงใหม่เป็นเมืองสัญจรเขียว เมืองพลังงานสะอาด และเมืองที่เป็นกลางทางคาร์บอน

ใช้เซ็นทรัลเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง หวังยกระดับเชียงใหม่เป็นเมืองสัญจรเขียว เมืองพลังงานสะอาด และเมืองที่เป็นกลางทางคาร์บอน

เซ็นทรัลเชียงใหม่ผนึกรถเมล์อาทีซีกรีนบัส เครือข่ายขนส่งสาธารณะ และเครือข่ายภาคประชาสังคม พัฒนาเซ็นทรัลเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง หวังประสานโครงข่ายขนส่งระหว่างอำเภอและแหล่งท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อ ยกระดับเชียงใหม่เป็นเมืองสัญจรเขียว เมืองพลังงานสะอาด และเมืองที่เป็นกลางทางคาร์บอนอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม เป็นประธานเปิดการประชุมและลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางและการพัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่และสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการขนส่งระหว่าง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่,บริษัท กรีนบัส แคบปิตัล จำกัด,บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด,บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด,บริษัท ดาวทองขนส่ง จำกัด,บริษัท เชียงใหม่ร่มหลวงเดินรถ จำกัด,นายกสมาคมเพื่อการออกแบบและส่งเสริมการมีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว, ประธานสภาพลเมืองเชียงใหม่, ประธานสภาลมหายใจภาคเหนือ, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายพรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ กล่าวในงานประชุมและลงนามข้อตกลง ความร่วมมือการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางและการพัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่และสถานีขนส่งเป็น ศูนย์กลางการขนส่งว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ริม ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตรงกันข้ามกับสถานีขนส่งแห่งที่สองและสามหรือสถานีขนส่งอาเขต เป็นพื้นที่ใจกลางของศูนย์ เศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดที่ผังเมืองรวมในอนาคตได้อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษและไม่จำกัดความสูง ที่ตั้งล้อมรอบด้วยอาคารที่อยู่อาศัยแนวตั้งและศูนย์การค้าส่งค้าปลีก พร้อมโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา นอกจากนั้น ที่ตั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอำเภอและจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือด้วยโครงข่ายถนนและโครงข่าย รถไฟฟ้าในอนาคต

ด้วยเหตุนี้เซ็นทรัลเชียงใหม่ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมและขนส่งระดับจังหวัดและระดับภาค นอกจากนั้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ศูนย์การค้าได้ลงทุนพัฒนาจุดจอดรถ จุดรับส่ง (drop off) สำหรับรถขนส่งสาธารณะ อาคารที่พักรอผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว พร้อมสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และผู้เดินทางค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถรองรับรถขนส่งสาธารณะทั้งประเภทรับ-ส่ง และจอดแล้วจร (park and ride) ได้จำนวนมาก

โดยจุดรับส่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าประชิดช่องจราจรด้านในของถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สร้างความสะดวกให้กับยวดยานและรถขนส่งสาธารณะได้ทุกชนิด ซึ่งการปรับปรุงจุดจอดดังกล่าว เป็นไปตาม นโยบายของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ที่ต้องการยกระดับศูนย์การค้าให้เป็นทั้งพื้นที่ค้าปลีก นันทนาการ และ เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญให้กับประชาชน

ด้านนายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการผู้จัดการบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัดผู้ให้บริการ รถเมล์อาทีซี และในฐานะเลขานุการกฎบัตรไทย ผู้ประสานงานการพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของไทย กล่าวว่า นอกจากความเหมาะสมด้านตำแหน่งที่ตั้งและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งมวลชนของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ดังที่กล่าวแล้วนั้น พื้นที่ดังกล่าว จะยังเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำคัญในอนาคตของจังหวัดและของภาคเหนือ

เนื่องจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ตั้งอยู่ระหว่างท่าอากาศยานนานาเชียงใหม่ กับท่าอากาศยานนานาชาติล้านนาที่รัฐอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 10 ปี ข้างหน้า โดยตำแหน่งศูนย์การค้ายังเป็นที่ตั้งสถานีหลักของรถไฟฟ้าเชื่อมต่อสองสนามบิน ซึ่งจะได้รับการออกแบบ ให้เชื่อมโยงได้ทั้งตัวศูนย์การค้าและสถานีขนส่งอาเขต จึงกล่าวได้ว่า ตำแหน่งทางกายภาพมีความเหมาะสมอย่าง ยิ่งต่อการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของโครงข่ายหลัก โครงข่ายการขนส่งรอง และเส้นทางของรถ ขนส่งสาธารณะโครงข่ายย่อย

อีกทั้ง จากการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายกิจการขนส่งสาธารณะที่ให้บริการจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยวและอำเภอต่างๆ ได้แก่ บริษัท กรีนบัส แคบปิตอล จำกัดที่ให้บริการขนส่งเชื่อมโยงทั่วทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และกลุ่มกิจการขนส่งที่ให้บริการในเส้นทางโซนเหนือ เช่น บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด บริษัท ดาวทองขนส่ง จำกัด หรือกลุ่มกิจการที่ให้บริการขนส่งในโซนทิศใต้ เช่น บริษัท บ้านถวายบริการเดินรถ จำกัด

ซึ่งวันนี้ได้ข้อสรุปตรงกันในการสร้างความร่วมมือเชื่อมต่อการเดินทางจากจุดหมายต่างอำเภอเข้ามายังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่อันเป็นจุดแกนกลาง โดยรถเมล์อาทีซี จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อการเดินทางกับพื้นที่เนื้อเมือง ทั้งสถานีขนส่งแห่งที่ 1 หรือสถานีขนส่งช้างเผือก สถานีรถไฟ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประตูท่าแพ ตลาดวโรรส ประตู เชียงใหม่ และศูนย์การค้าทั้งเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าวันนิมมาน ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์มอลล์ และศูนย์การค้าพันทิพย์ไลฟ์สไตล์ฮับ เชียงใหม่ ในอนาคตจะขยายเส้นทางไปยังมหาวิทยาลัยพายัพและพื้นที่ โดยรอบอีกด้วย

สำหรับภารกิจในการยกระดับเชียงใหม่เป็นเมืองพลังงานสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาในภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมและภาคของอาคาร ในการลงนามครั้งนี้ บริษัท โรนิตรอน จำกัด ผู้แทนประเทศไทยของ BLOOM Energy จากสหรัฐอเมริกาเจ้าของผลิตภัณฑ์พลังงานไฮโดรเจน ได้ร่วมลงนามและให้การสนับสนุนอาร์ที ซีในการสร้างศูนย์กระจายพลังงานไฮโดรเจนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยทีมงานวิศวกรรมของโรนิตรอนจะร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับกิจการขนส่งสาธารณะ อุตสาหกรรม และภาคการอาคาร ในการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิล มาเป็นพลังงานกรีนไฮโดรเจนที่เป็นพลังงานสะอาดในอนาคต

นอกจากนั้นแล้ว ที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ในวันนี้สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายองค์กรสาธารณะและองค์กรประชาชน เช่น สภาลมหายใจ ภาคเหนือ สภาพลเมืองเชียงใหม่ สมาคมเพื่อการออกแบบและส่งเสริมการมีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว ได้ให้ การสนับสนุนต่อการพัฒนาศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้การปฏิบัติการ สร้างเชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพ เมืองพลังงานสะอาด และเมืองกลางทางคาร์บอน บรรลุผลอย่างแท้จริง

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้