แม่ฮ่องสอนเอาไม่อยู่ร้องขอทหารฝังตัวพื้นที่เพิ่มจากเดิม 10 เป็น 34 ตำบลเหตุพบจุดความร้อนสูงที่สุดในภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอนเอาไม่อยู่ร้องขอทหารฝังตัวพื้นที่เพิ่มจากเดิม 10 เป็น 34 ตำบลเหตุพบจุดความร้อนสูงที่สุดในภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอนเอาไม่อยู่ ขอเพิ่มตำบลเสี่ยงภัยให้ทหารเข้าไปฝังตัวเพิ่มอีก 24 ตำบลจากเดิม 10 ตำบลรวมเป็น 34 ตำบล ขณะที่พะเยาเปลี่ยนตำบลใหม่แต่คงไว้ 10 ตำบลวิกฤต เช่นเดียวกับแพร่ มี 5 ตำบลวิกฤตแต่เปลี่ยนแปลงพื้นที่

พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ตามที่ได้มีการกำหนดพื้นที่ตำบลวิกฤต เพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนืออย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 7 วัน ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมพิจารณา ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีจังหวัดขอปรับยอดตำบลวิกฤตที่กำหนด เพื่อการควบคุม และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพื้นที่ตำบลวิกฤตที่ได้รับรายงานการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เมื่อ วันที่ 4 เม.ย.62 จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน,.พะเยา และ แพร่

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงกำหนดพื้นที่วิกฤตที่ไม่เปลี่ยนแปลง จำนวน 10 ตำบล ประกอบด้วยต.ห้วยโป่ง อ. ต.ห้วยผา ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.แม่คง ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย ต.สบป่อง ต.ปางมะผ้า ต.ถ้ำลอด ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า และได้ขอเพิ่มเติมอีก  24 ตำบล คือ ต.ผาบ่อง ต.ปางหมู ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.แม่ลาน้อย ต.แม่ลาหลวง ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย ต.สันติคีรี ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย ต.บ้านกาศ ต.แม่เหาะ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง ต.ขุนยวม ต.แม่เงา ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม ต.เวียงเหนือ ต.แม่นาเติง ต.แม่ฮี้ ต.ทุ่งยาว ต.เมืองแปง ต.โป่งสา อ.ปาย ต.สบเมย ต.กองก๋อย ต.แม่สวด และต.แม่สามแลบ อ.สบเมย รวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งสิ้น 34 ตำบล

นอกจากนี้ทางจังหวัดพะเยาได้ขอเพิ่มอีก 5 ตำบลใหม่ แต่ยกเลิก 4 ตำบลที่กำหนดไว้แต่แรกโดยยอดตำบลเสี่ยงภัยไฟป่ายังคงไว้เดิม 10 ตำบล ซึ่ง 4 ตำบลที่ยกเลิกได้แก่ ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง ต.แม่สุก อ.แม่ใจ และต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ โดยเพิ่มยอด 5 ตำบลใหม่แทน ได้แก่ ต.ออย อ.ปง ต.จุน อ.จุน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ ต.ภูซาง อ.ภูซาง

ต.บ้านต๋ำ อ.เมืองพะเยา รวมจังหวัดพะเยาทั้งสิ้น 11 ตำบล

ส่วนจังหวัด แพร่ ขอเพิ่มตำบลใหม่ 3 ตำบลคือ 1.ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น 2.ต.บ้านปิน อ.วังชิ้น 3.ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวางโดยขอยกเลิก 2 ตำบลเดิมที่ได้แจ้งไว้คือต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ และต.นาพูน อ.วังชิ้น โดยจังหวัดแพร่มีตำบลเสี่ยงภัยทั้งสิ้น 5 ตำบล.

You may also like

รพ.สต.บ้านซาง อำเภอแม่ริม จัดโครงการแก้ไขปัญหาโรคทางเดินหายใจจาก PM2.5 โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย

จำนวนผู้