แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดงานรวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดงานรวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่

แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดงานรวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่หวังขับเคลื่อนตาม “แผนเฉพาะกิจ” เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 บนหลักการ “สื่อสารเชิงรุก – ยกระดับปฏิบัติการ – สร้างการมีส่วนร่วม

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดกิจกรรมรวมพลังสังคมไทยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 เป็นประธานเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา และร่วมกันทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการใช้แก้ไขปัญหาปีต่อไป โดยในห้วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2566 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน เกิดจุดความร้อนทั้งหมด 77,833 จุด ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่า การบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็นระบบภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ และการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาแปรรูปสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกร


ซึ่งในสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเป็นวาระแห่งชาติซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด รัฐบาลมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ปี 66 โดยเน้นให้ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้ง “พื้นที่เมืองพื้นที่เกษตร พื้นที่ป่า” ให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันทุ่มเทสรรพกำลัง องค์ความรู้ และทรัพยากรอย่างเต็มกำลังความสามารถและประสานงานในการดำเนินงานปฏิบัติการขับเคลื่อนตาม “แผนเฉพาะกิจ” เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2566 บนหลักการ “สื่อสารเชิงรุก – ยกระดับปฏิบัติการ – สร้างการมีส่วนร่วม” ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาค 3 ได้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม

โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซากให้ออกมามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนร่วมดับไฟป่าเพื่อให้ อำเภอ ตำบล จนถึงระดับชุมชนสามารถที่จะควบคุม และกำกับดูแลปัญหาไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาระยะยาวที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดความต้องการแก้ปัญหาจากภายในสังคมต่อไป

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้