แบกเป้ขึ้นดอยไปอมก๋อย ส่องกิจกรรม“ซีพีอาสา เพื่อสุขภาพน้องพี่ชาวซิแบร”

แบกเป้ขึ้นดอยไปอมก๋อย ส่องกิจกรรม“ซีพีอาสา เพื่อสุขภาพน้องพี่ชาวซิแบร”

ซีพีจิตอาสา รวมใจช่วยพี่น้องในชนบทให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ ผ่านกิจกรรม “ซีพีอาสา เพื่อสุขภาพน้องพี่ชาวซิแบร” หวังยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร 741 ครัวเรือน ให้มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

 

ฮูเร….ทริปนี้ลงใต้ไป “อมก๋อย ดินแดนในหุบเขา ใต้ร่มเงาพระเจ้าแสนทอง ดอยม่อนจองสูงสง่า     สัตว์ป่าล้วนมากมี ประเพณีหลายเผ่าพันธุ์“ ที่สำคัญที่เป็นอำเภอสุดท้าย 1 ใน 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนเพิ่งจะได้มา เพราะครั้งนี้เราตามไปดู “ซีพีอาสา เพื่อสุขภาพน้องพี่ชาวซิแบร”ไปที่บ้านซิแบร ต.แม่ตื่น รวมระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปถึงซิแบรก็ 285 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง แค่นั้นเอง เอิ๊กกกก!

อมก๋อย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ทิศเหนือมีเขตติดต่ออ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอนและอ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ทิศใต้มีเขตติดต่อกับ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอดอยเต่า และอำเภอสามเงา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ทั้งหมด 2,099.831 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,365,177.812 ไร่ มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนแต่เดิมอยู่ในเขตปกครองของอำเภอฮอด และได้ทำการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภออมก๋อยในปี พ.ศ. 2463 และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภออมก๋อยเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล และ 95 หมู่บ้าน

บ้านซิแบร ประชากรที่อาศัยเป็นพี่น้องชาติพันธุ์เผ่ากะเหรี่ยง หรือเรียกตนเองว่า “ปกาเกอะญอ” อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ตื่น มีจำนวนประชากรชาย 635 คน ประชากรหญิง 598 คน รวม 1,233 คน จำนวน 239 หลังคาเรือน ในอดีต ราษฎรมีการบุกรุกแผ้วถางป่าทำไร่เลื่อนลอย บนภูเขาสูง ก่อให้เกิดการพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเกิดไฟป่าที่เป็นผลมาจากการทำไร่เลื่อนลอย โดยมีการจุดไฟเผาป่าเพื่อการเพาะปลูก รวมทั้งความแห้งแล้งเนื่องจากสภาพป่าเสื่อมโทรม  ราษฎรมีความยากจน สภาพที่อยู่อาศัย อาหารและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค  ไม่ถูกสุขอนามัย  ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลและทุรกันดาร

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงเยี่ยมราษฎรได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือชาวบ้าน

นายจำเริญ เสมอใจ หน.โครงการช่วยเหลือราษฎร บ้านซิแบร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ การเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในครั้งนี้ พระองค์ทรงทราบถึงความยากจน และความขาดแคลนข้าวที่ใช้ในการบริโภคของราษฎรกลุ่มบ้านซิแบร จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านซิแบร บ้านปรอโพ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาบ และบ้านห้วยขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ตื่น จึงได้พระราชทานข้าวสาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรทั้ง 4 หมู่บ้านดังกล่าว จำนวน 50,000 กิโลกรัม เป็นข้าวสารที่จัดหามาด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

ต่อมาความได้ทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับ พลโท สมหมาย วิชาวรณ์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในขณะนั้นให้พิจารณาหาทางช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบร ทางด้านการเกษตร ตลอดจนสาธารณสุข และการศึกษา จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ จัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าและการจัดสร้างโรงฝึกทอผ้า การรักษาพยาบาล การศึกษา การคมนาคม จัดหาพื้นที่ทำการเกษตรให้แก่ราษฎร และให้ส่วนราชการมาประจำพื้นที่คอยช่วยเหลือ แนะนำด้านต่าง ๆ แก่ราษฎร

จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว การผลิตไม้ผล กาแฟ พัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง เลี้ยงสัตว์ที่สำคัญที่เป็นผลเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ราบอันเป็นผลมา จากผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จ มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำจากเดิมที่เสื่อมโทรมอันเป็นผลมาจากการทำไร่เลื่อนลอยให้เป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ ลดพื้นที่การทำไร่หมุนเวียน โดยการเปลี่ยนมาทำนาขั้นบันได เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพรรณ และสัตว์ป่า ที่สำคัญนับจากนั้นเป็นต้นมา ชาวซิแบรไม่อดข้าวเช่นแต่ก่อน เมื่อก่อนนี้รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อคนต่อปี 8,000 บาท มาตอนนี้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 4 หมื่นกว่าบาท แม้อาจจะยังน้อย เพราะรัฐบอกว่าผู้มีรายได้น้อยก็คือหนึ่งคน หนึ่งปีมีรายได้ไม่ถึง 1 แสนบาท ต่อครอบครัว ก็ต้องดูแลกันอีกต่อไปเพื่อให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้

 

CP รับปรับปรุงอาคารเดิมและสร้างอาคารรพ.ส่งเสริมสุขภาพหลังใหม่เพื่อชาวซิแบร

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เมื่อประมาณปี 2560 นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัดได้เข้าพบนายปวิณ ชำนิประศาสตร์ อดีตผวจ.เชียงใหม่ขณะนั้น โดยมีการพูดคุยถึงเรื่องปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการสร้างความยั่งยืน ซึ่งซีพีมีโครงการ CRS ทางผู้ว่าฯปวิณได้ชักชวนให้มาดูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่บ้านซิแบร ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมและสถานที่ตั้งไม่เหมาะสมที่จะรองรับประชาชนที่มาใช้บริการจำนวนมาก และจากการขยายตัวของประชากรทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งนี้ต้องรองรับผู้มาใช้บริการร่วม 4,000 คน แต่สถานที่เดิมคับแคบมาก ทางนายศุภชัยจึงได้รับเรื่องที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว

“คุณศุภชัยได้มอบหมายให้ผมเข้ามาสำรวจพื้นที่  ในตอนแรกจะเป็นการปรับปรุงอาคารเดิมที่มีอยู่แต่หลังจากได้พูดคุยและรับฟังปัญหาของชาวบ้าน จากปากของชาวบ้านเอง จากผู้นำ จากคนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ มองเห็นว่าอนาคตอาคารเดิมที่ปรับปรุงคงไม่เพียงพอ และไม่มั่นคงแข็งแรง  ดังนั้นอาคารเดิมเราปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งสำเร็จเรียบร้อยและเปิดใช้งานแล้ว”รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวและว่า

ส่วนที่ 2 คือ ตอนนี้เราก่ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารได้แล้ว เป็นอาคารหลังใหม่ที่กว้างขวางมากขึ้น หากแล้วเสร็จจะเพิ่มความอำนวยความสะดวกหรือรักษาพยาบาลไม่ใช่แค่ให้กับชุมชนชาวซิแบรเท่านั้นแต่อาจจะมีชุมชนข้างเคียงด้วย  การเดินทางมาครั้งนี้ผมอยากมาให้กำลังใจคนปฏิบัติงานในพื้นที่ แม้เงินเดือนอาจจะรับเท่ากันกับคนข้างล่าง แต่คนที่มาทำงานที่ซิแบร ที่แม่ตื่นนี่เป็นผู้ที่มีหัวใจที่เสียสละ ที่อยากทำเพื่อผู้อื่น

“CP เราเป็นภาคเอกชน ซึ่งประธานบริหารฯ บอกกับพวกเราเสมอว่า เมื่อไปลงทุนหรือไปประกอบการที่ไหน ต้องช่วยสังคมรอบข้างบริเวณนั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจโรงงาน สถานประกอบการ สิ่งที่เราต้องมีคือโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุต่างๆ รวมถึงโรงเรียน สถานศึกษาแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ไม่ละทิ้ง จึงได้มีการตั้งทีมโครงการพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะมาเติมเต็มสิ่งเหล่านี้”

วันนี้ที่พี่น้องซีพีอาสาลงพื้นที่ แม้ว่าอำเภออมก๋อย CP ไม่ได้มีสถานประกอบการ ฟาร์ม หรือโรงงานมาตั้งอยู่ แต่เราก็มา เราอยากที่จะมาช่วยผู้คน  มาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในหลายๆ อย่างแล้วก็วันนี้ผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เรามีเพื่อนพนักงานจิตอาสา ซึ่งไม่ใช่มีโอกาสที่บ่อยมากที่พวกเราจะได้มารวมพลังกันทำความดีเพื่อสังคมเช่นนี้ มาร่วมทำกิจกรรมก่อพนังกำแพง พนังห้อง ทาสีพนังละชนกระเบื้อง หลังคา อิฐ หิน ดิน ทราย รวมไปถึงงานผสมปูน เพื่อให้อาคารดังกล่าวสำเร็จลุล่วงสมประสงค์

นายศิวะ​ ธมิกานนท์​ นายอำเภออมก๋อย กล่าวว่า การดำเนินงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซิแบร ได้รับการมีส่วนร่วมในการก่อสร้างจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเดิมโรงพยาบาลตำบลแห่งนี้ มีอาคารที่เป็นอาคารเดิมอยู่แต่ไม่เพียงพอที่จะรับบริการจากพี่น้องชาวบ้านได้ รวมทั้งอาคารข้างหน้า ที่เป็นอาคารที่เป็นเรือนพักญาติผู้ป่วย ซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นลานโล่งๆ ก็ได้แล้ว ก็ต้องขอขอบคุณทาง CP ที่ให้ความเมตตากับการดำเนินงานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้

นายกอบต.แม่ตื่นเผยโรงเรียนและสถานีอนามัยคือสิ่งจำเป็นที่สุดที่ชาวบ้านต้องการ

นายจำลอง ปันดอน นายกอบต.แม่ตื่น กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องตำบลแม่ตื่น ยอมรับว่าโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดี เป็นมิติที่เราอยากให้เกิดจริงๆ ในตำบลแม่ตื่น มีพื้นที่ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน จำนวน 47 ป๊อก เพราะประชากรส่วนใหญ่ในตำบลจะอยู่บนดอย และจากแม่ตื่นขึ้นมาซิแบร์นี่ถือว่าใกล้แล้ว เพราะยังมีหมู่บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปอีก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ขาดแคลน

จากที่ซีพีเข้ามาตั้งแต่วันแรกที่มีโอกาสได้มาร่วมประชุม และวางแผนไว้คือจะซ่อมแซมอาคารหลังเดิม แต่ต้องถือว่าสุดท้ายสุดเป็นความโชคดีของพี่น้องซิแบร ที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งทั้งโรงเรียนและสถานีอนามัยเป็นสิ่งที่คนที่นี่ต้องการอย่างมาก

สำหรับโรงเรียนบ้านซิแบร เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ดำเนินการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้และในปีการศึกษา พ.ศ. 2553  เด็กนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านซิแบร ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครบ  100% ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 291 คน

รพ.สต.ซิแบรปี 61  มีผู้เข้ารับบริการ เฉลี่ย 38 คนต่อวัน และในปี 2562 มีผู้เข้ารับบริการ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 42 คนต่อวัน

นางสาวสุพรรษา มาโน รักษาการผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซิแบร กล่าวว่า รพ.สต.แห่งนี้ ได้รับงบประมาณการสร้างอาคารสถานบริการขึ้นเมื่อปี 2545 ด้วยพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สร้างสถานบริการให้บริการแก่ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร ตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ปัจจุบันได้ดำเนินการให้การบริการเกี่ยวกับสุขภาพและสาธารณะสุข ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้านหลักและ 6 หย่อมบ้าน ได้แก้ หมู่ 7 บ้านซิแบร (หย่อมบ้านปรอโพ) หมู่ 8 บ้านห้วยขนุน (หย่อมห้วยยาบ) หมู่ 9 บ้านแม่ระอาใน (หย่อมบ้าน   ฉุ้ยมอ, sย่อมบ้านลูกูดู) หมู่ 10 บ้านจกปก (หย่อมบ้านแม่ระอานอก) และหมู่ 14 บ้านห้วยไก่ป่า (หย่อมบ้านสบหาด) รวมประชากรทั้งสิ้นจำนวน 3,894 คน รวม 741 หลังคาเรือน ที่ให้บริการทั้งในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การวางแผนครอบครัว และการควบคุมโรค โดยจะมีหมอมาตรวจที่นี่ 2 เดือนครั้งแต่ถ้าช่วงฤดูฝน 4 เดือน จะไม่ขึ้นมาเนื่องจากการเดินทางไม่สะดวก ทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำผลการตรวจเลือดของชาวบ้านลงไปรับยาจากรพ. อมก๋อยแล้วมาแจกให้ชาวบ้านแทน

เดิมหากมีกรณีฉุกเฉินก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารไปแจ้งให้รถขึ้นมารับ ซึ่งตอนที่ทางผู้บริหารซีพีลงพื้นที่แล้วมาเจอเคสคนป่วยที่ท้องและตกเลือดมาขอรับการรักษาฉุกเฉิน กับคนแก่ที่เดินเท้าจากอีกหมู่บ้านป่วยด้วยอาการหอบหืดแต่เดินเท้ามาใช้เวลาถึง 4 ชั่วโมง จึงทำให้ทางซีพีจากเดิมที่จะปรับปรุงอาคารเดิม ก็เพิ่มการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้ และตอนนี้ที่นี่ก็มีรถฉุกเฉินให้ด้วยอีก 1 คัน ซึ่งก็ทำให้การบริการต่างๆ สะดวกมากขึ้น

“บ้านซิแบรตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลจากสถานพยาบาลและสาธารณสุขต่าง ๆ เพราะการเดินทางยากลำบาก โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเข้าถึงการรักษาไม่ทันเวลา ซึ่งในปี 2561  มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 1,167 คน เฉลี่ย 38 คนต่อวัน และในปี 2562 มีผู้เข้ารับบริการ 1,262 คน เฉลี่ย 42 คนต่อวัน มีจำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันโรงพยาบาลมีสภาพทรุดโทรม การสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่เพื่อทดแทนถือเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง”รักษาการผอ.รพ.สต.ซิแบร กล่าว

 

พนักงานซีพีร่วมสร้างรพ.สต.เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์เพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี

สำหรับกิจกรรม“ซีพีอาสา เพื่อสุขภาพน้องพี่ชาวซิแบร” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของชาวซีพีอาสาที่มีใจช่วยเหลือชุมชนสังคมทำงานอาสาสมัครเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยในกิจกรรมนี้ได้นำเพื่อนพนักงานซีพีอาสาลงพื้นที่ถิ่นทุรกันดารเพื่อช่วยก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซิแบร ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ขึ้นใหม่ทดแทนโรงพยาบาลเดิมที่ทรุดโทรม ทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องชาวซิแบรจำนวนกว่า 4,000 คนหรือ 741 หลังคาเรือนซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์เพื่อการมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาสังคมในโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซิแบร ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 2,131,500 บาท คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2562

นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สนับสนุนให้  บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯติดตั้งเครื่องขยายสัญญาณโทรศัพท์และระบบอินเทอร์เน็ต เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่มีแพทย์เฉพาะทางทุกโรค เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษาออนไลน์แก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยมีอาการซับซ้อนหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินได้พบแพทย์ ตรวจรักษาเหมือนไปใช้บริการที่โรงพยาบาลใหญ่ ซึ่งจะทำให้ลดเงื่อนไขอุปสรรคในเรื่องของความห่างไกล รวมทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าไปดูแลด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนบ้านซิแบร โดยสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาหารกลางวัน สนับสนุนโดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ซึ่งครูและเยาวชนของที่นี่ได้เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ที่ถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อประกอบการทำอาหารกลางวันอีกด้วย.

 

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้