แขวงทางหลวง 2 ขยายผิวถนนแยกข่วงสิงห์-รินคำเพิ่มอีก 1 ช่องจราจรใช้เวลาก่อสร้าง 4 เดือน

แขวงทางหลวง 2 ขยายผิวถนนแยกข่วงสิงห์-รินคำเพิ่มอีก 1 ช่องจราจรใช้เวลาก่อสร้าง 4 เดือน

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

แขวงทางหลวงเริ่มโครงการขยายถนนช่วงอุโมงค์ข่วงสิงห์-แยกรินคำ ใช้งบเกือบ 60 ล้านใช้เวลาก่อสร้าง 4 เดือน หวังเพิ่มผิวการจราจรให้มากขึ้น แจงช่วงก่อสร้างการจอดรถและเข้าออกได้รับผลกระทบบ้าง ด้านรองผวจ.เชียงใหม่เผยกำลังให้มช.ศึกษาหาจุดจอดรถ ก่อนใช้กฎเหล็กห้ามจอดรถบนถนนนิมมานฯเพื่อแก้ปัญหาจราจร

ที่ห้องประชุมโรงแรมอิสติน ตันเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวานิช รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ระหว่างกม.561+000-กม.562+651(แยกข่วงสิงห์-แยกรินคำ ฝั่งซ้ายทาง) โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนเข้าร่วม

นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กล่าวว่า ทางหลวงหมายเลข 11 เป็นเส้นทางสายหลักที่มีปริมาณการจราจรมากกว่า 4 หมื่นคนต่อวันเป็นเส้นทางที่แยกไปสู่เขตเมืองของเชียงใหม่ สภาพทางในปัจจุบันเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ ไม่สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นทำให้เกิดปัญหารถติด แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จึงได้จัดทำแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี 2560 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 11 ระหว่างกม.561+000-กม.562+651(แยกข่วงสิงห์-แยกรินคำ ฝั่งซ้ายทาง) โดยก่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มอีก 3 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรของยวดยานพาหนะและรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางแก่ประชาชนมากขึ้น

สำหรับการเปิดเวทีในครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ ซึ่งแขวงการทางที่ 2 ได้มีการเปิดเวทีชี้แจงในชุมชนไปแล้ว 2 ครั้งๆ นี้เป็นการสรุปเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ

ด้านนายกฤษณ์ ธนาวานิช รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่มีปัญหาด้านการจราจรอย่างมาก ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองเชียงใหม่ในจุดที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางมาก ในระหว่างที่การดำเนินการเรื่องระบบขนส่งสาธารณะของเมืองเชียงใหม่ยังอยู่ระหว่างที่สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและการขนส่งหรือสนข.ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการศึกษาและออกแบบและอยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

“คงมีหลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อขยายผิวจราจรจากแยกข่วงสิงห์มาถึงแยกรินคำ ก็จะเกิดปัญหาคอขวดในทางที่ตรงไปยังถนนนิมมานเหมินทร์ซึ่งก็จะยังทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะไม่ให้มีการจอดรถบนถนนนิมมานเหมินทร์ทั้ง 2 ด้าน แต่ทั้งนี้จะต้องหาจุดจอดรถให้ได้ก่อน อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในอนาคตหากไม่ให้มีการจอดรถบนถนนนิมมานเหมินทร์แล้วอาจทำให้การจราจรคล่องตัวและลื่นไหลได้มากขึ้น”รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

ขณะที่นายอำนวย มาเมือง ผอ.สำนักก่อสร้าง สำนักทางหลวงที่ 1 นายช่างควบคุมงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 ระหว่างกม.561+000-กม.562+651(แยกข่วงสิงห์-แยกรินคำ ฝั่งซ้ายทาง) กล่าวว่า โครงการนี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางจราจรทางฝั่งซ้ายอีก 1 ช่องทางระยะทางก่อสร้าง1.6 กิโลเมตร ตั้งงบประมาณไว้ 60 ล้านบาท และได้ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วในวงเงินก่อสร้าง 59.4 ล้านบาท เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้าง  6 พ.ค.2560 ใช้เวลาก่อสร้าง 120 วัน จากการลงพื้นที่สำรวจพบผลกระทบ และอุปสรรคที่ต้องดำเนินการคือ การจราจร การจอดรถด้านหน้าอาคารที่อยู่ในแนวก่อสร้างจะห้ามจอด การเข้า-ออกทางสาธารณะและส่วนบุคคลที่จะเปลี่ยนไปขณะก่อสร้าง การรื้อย้ายต้นไม้ ป้ายโฆษณา ท่อประปา ที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งอาจจะทำให้เป็นปัญหาได้ แต่จะทำทางเบี่ยงไว้ให้.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้