คนนับหมื่นแห่ขึ้นดอยอินทนนท์สัมผัสอากาศหนาวเย็น ยอดดอยเหลือ 8 องศา

คนนับหมื่นแห่ขึ้นดอยอินทนนท์สัมผัสอากาศหนาวเย็น ยอดดอยเหลือ 8 องศา

เชียงใหม่ (11 ธ.ค.60) / คนแห่ขึ้นเหนือ สัมผัสอากาศหนาว ขณะที่ดอยอินทนนท์มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปคับคั่ง วันละมากกว่า 1 หมื่นคน อุตุฯ เตือนเกษตรกรระมัดระวังสัตว์เลี้ยง-ผลผลิตเสียหายศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ คาดหมายสภาพอากาศช่วง 11-17 ธ.ค. 60 ว่าบริเวณความกดอากาศสูงที่แผปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตเริ่มมีกําลังออนลง ลักษณะเชนนี้ทําให ประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเชา แตยังคงมีอากาศเย็น และมีฝนบางแห่งตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม./ชม. ขณะที่บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร จึงได้เตือนให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไวกลางแจงขามคืน เพราะจะทําใหเปยกชื้นเสียหายได  สวนผูที่เลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน อยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอ และเปนโรคไดงาย นอกจากนี้ในส่วนของการเลี้ยงสัตวน้ําในชวงที่อากาศหนาวเย็น สัตวน้ํา จะกินอาหารไดนอยลง เกษตรกรควรลดปริมาณอาหาร เพราะอาหารที่เหลือจะทําใหน้ําเนาเสีย สัตวน้ําที่อาศัยอยู จะออนแอและเปนโรคไดงายสำหรับที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พบว่าสภาพอากาศในวันที่ 11 ธ.ค. ท้องฟ้าเปิด อากาศแจ่มใส อุณหภูมิเย็นกว่าวันก่อนหน้าเล็กน้อย โดยยอดดอยอินทนนท์ มี   อุณหภูมิ 8-15 °C บริเวณกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิ  9-15 °C และที่ทำการอุทยาน 13-20 °Cซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ ทำให้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ หลั่งไหลขึ้นไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์จำนวนมาก เพื่อสัมผัสอากาศหนาว และส่วนหนึ่งยังหวังว่าอาจได้ชมปรากฏการณ์แม่คะนิ้ง หรือเหมยขาบ หากสภาพอากาศเหมาะสม โดยจากสถิติวันที่ 10 ธ.ค. มีนักท่องเที่ยวขึ้นไป ถึง 11,189 คน แยกเป็นคนไทย 10,771 คน และต่างประเทศ 418 คน.

You may also like

ทีมหัวเมืองเหนือ ประกาศเตรียมพร้อมสู้ศึกบนเวทีการประกวด MISS UNIVERSE THAILAND 2023 ร่วมค้นหาช้างเผือก สู่เวทีประกวดความงามระดับจักรวาล

จำนวนผู้