คนนับหมื่นแห่ขึ้นดอยอินทนนท์สัมผัสอากาศหนาวเย็น ยอดดอยเหลือ 8 องศา

คนนับหมื่นแห่ขึ้นดอยอินทนนท์สัมผัสอากาศหนาวเย็น ยอดดอยเหลือ 8 องศา

เชียงใหม่ (11 ธ.ค.60) / คนแห่ขึ้นเหนือ สัมผัสอากาศหนาว ขณะที่ดอยอินทนนท์มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปคับคั่ง วันละมากกว่า 1 หมื่นคน อุตุฯ เตือนเกษตรกรระมัดระวังสัตว์เลี้ยง-ผลผลิตเสียหายศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ คาดหมายสภาพอากาศช่วง 11-17 ธ.ค. 60 ว่าบริเวณความกดอากาศสูงที่แผปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใตเริ่มมีกําลังออนลง ลักษณะเชนนี้ทําให ประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเชา แตยังคงมีอากาศเย็น และมีฝนบางแห่งตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม./ชม. ขณะที่บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร จึงได้เตือนให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตทางการเกษตรไวกลางแจงขามคืน เพราะจะทําใหเปยกชื้นเสียหายได  สวนผูที่เลี้ยงสัตวควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือน อยาใหเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ปองกันสัตวเลี้ยงปรับตัวไมทัน ออนแอ และเปนโรคไดงาย นอกจากนี้ในส่วนของการเลี้ยงสัตวน้ําในชวงที่อากาศหนาวเย็น สัตวน้ํา จะกินอาหารไดนอยลง เกษตรกรควรลดปริมาณอาหาร เพราะอาหารที่เหลือจะทําใหน้ําเนาเสีย สัตวน้ําที่อาศัยอยู จะออนแอและเปนโรคไดงายสำหรับที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พบว่าสภาพอากาศในวันที่ 11 ธ.ค. ท้องฟ้าเปิด อากาศแจ่มใส อุณหภูมิเย็นกว่าวันก่อนหน้าเล็กน้อย โดยยอดดอยอินทนนท์ มี   อุณหภูมิ 8-15 °C บริเวณกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิ  9-15 °C และที่ทำการอุทยาน 13-20 °Cซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ ทำให้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ หลั่งไหลขึ้นไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์จำนวนมาก เพื่อสัมผัสอากาศหนาว และส่วนหนึ่งยังหวังว่าอาจได้ชมปรากฏการณ์แม่คะนิ้ง หรือเหมยขาบ หากสภาพอากาศเหมาะสม โดยจากสถิติวันที่ 10 ธ.ค. มีนักท่องเที่ยวขึ้นไป ถึง 11,189 คน แยกเป็นคนไทย 10,771 คน และต่างประเทศ 418 คน.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้