เริ่มแล้ว“เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 – Chiang Mai Design Week 2021” ทั่วเมืองเชียงใหม่ 4-12 ธันวาคมนี้

เริ่มแล้ว“เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 – Chiang Mai Design Week 2021” ทั่วเมืองเชียงใหม่ 4-12 ธันวาคมนี้

เริ่มแล้ว“เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 – Chiang Mai Design Week 2021” มาร่วมพลิกฟื้นและสร้างสีสันให้กับเมืองเชียงใหม่ ส่งท้ายปีไปพร้อมกัน กับย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์, ย่านล่ามช้าง, ย่านวัดเกตุ, ย่านช้างม่อย, ย่านสันกำแพง และทั่วเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ธีม “Co-Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน” กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือมากขึ้น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และภายในประเทศ มากกว่า 200 ราย และหน่วยงานจากต่างประเทศกว่า 11 หน่วยงาน ในการจัด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 หรือ Chiang Mai Design Week 2021” เพื่อเป็นการผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ ที่จะแสดงถึงศักยภาพในการทํางานของทุกภาคส่วน เช่น ชุมชน นักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเหนือ ให้ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ จําหน่ายสินค้า และทดลองตลาด ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยได้จัดพิธีเปิด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 หรือ Chiang Mai Design Week 2021” ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด“เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่2564” พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมให้ข้อมูล

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ทางจังหวัดเชียงใหม่ มีความสอดคล้องการทำงานกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน เมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมศักยภาพที่จะผลักดันให้มีการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นไปที่กลุ่มประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ไปจนถึงการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่ให้เข้มแข็งอีกครั้ง”

นายนาวิน สินธุสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และธุรกิจท้องถิ่นเป็นอย่างมาก และการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเขตอำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง จะเป็นการตอกย้ำให้เชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ด้วยการนำอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมกับความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ล้านนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดองค์ความรู้ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สู่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ”

นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า “นครเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม และชุมชนเข้มแข็ง เมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีแห่งความท้าทายที่สุด และเป็นห้วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของการปรับตัวสู่พรมแดนใหม่ของรูปแบบสังคม และเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สิ่งแรกที่เป็นก้าวสำคัญสำหรับเมืองเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ การจัดโครงการ Chiang Mai Learning City เชียงใหม่นครแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเมือง และผู้คน ผ่าน “กระบวนการเรียนรู้” อันจะเป็นพื้นที่กลาง (platform) ที่จำลองนิเวศการทำงานร่วมกันของคนในเมือง ด้วยเครื่องมือการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้”

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “ประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วประเทศต่างได้รับผลกระทบ ทำให้ทุกภาคส่วนเร่งปรับตัวเพื่อพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เทศกาลฯ จึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย ระหว่างนักทํางานสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และชุมชน ภายใต้ธีม “Co-Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด การปรับตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และเกิดการจ้างงานใหม่ ผ่านการจัดกิจกรรมกว่า 185 กิจกรรม เพื่อสร้างการเติบโตของเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการ นักออกแบบ ศิลปิน ช่างฝีมือ ให้มีมาตราฐานและคุณภาพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ช่วยผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้น”

โดยไฮไลท์สำคัญของ “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564” (Chiang Mai Design Week 2021) เช่น

1. DESIGNING DAILY CRAFT โดย Ratthee Phaisanchotsiri
นิทรรศการนำเสนอการต่อยอดงานฝีมือ และวัสดุพื้นถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างสรรค์เป็นงานฝีมือชิ้นใหม่ที่ยังคง “เก็บจิตวิญญาณและแก่นแท้” ของสิ่งดั้งเดิมนั้นๆเอาไว้ ผ่านแนวคิดที่เรียบง่ายแต่งดงาม สถานที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่

2. CHIANG MAI STREET JAZZ FESTIVAL 2021
เทศกาลดนตรี Chiang Mai Street Jazz 2021 ภายใต้คอนเซ็ป “Music in the Metaverse”และพบกับศิลปินผู้สร้างสรรค์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้แก่ Moment’s Notice Jazz Club, The Mellowship, Thapae East และ The North Gate Jazz Co-op

3. เทศกาลกาแฟถิ่นไทย 2564 โดย Friends Trade
พื้นที่สำหรับกลุ่มคนรักกาแฟ ที่ส่งเสริมความยั่งยืนของทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกาแฟ สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

4. Chang Moi Creative District Tour โดย โรงแรมแทมมาริน วิลเลจ
ทัวร์ค้นหาร่องรอยและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนย่านช้างม่อยที่ยังคงเสน่ห์ที่ชวนให้หลงใหล ปลุกชุมชนที่คิดถึงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง

5. LABBFest. โดย Minimal Studio
งานบันทึกภาพการเล่นแสดงสดผสมผสานระหว่าง Music Showcase กับ Visual Art จากศิลปินเชียงใหม่ สถานที่ อาคารธนาคารกสิกร (เก่า) ถนนราชวงศ์

6. POP Market ตลาดสินค้าดีไซน์สุดสร้างสรรค์กว่า 60 แบรนด์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นเหนือ ทั้งงาน
หัตกรรม สินค้าแฮนด์เมด สินค้าไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงตลาดชุมชนช้างม่อย อยู่ม่วนขายหมาน กาดข่วงวัด กาดกิ๋นหอมตอมม่วน กาดฉำฉาและกาดบ้านฮ้อ

7. Sound Connect 2021 โดย Everlong
หนึ่งในอีเวนท์ที่จัดในเทศกาลฯ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงศิลปิน ผู้คนและชุมชน เป็นกลไกขับเคลื่อนและสร้างสีสันให้กับย่านสร้างสรรค์ โดยมีศิลปินรับเชิญเป็น สุเทพการบันเทิง คณะเชิญยู๊ด Yonlapa และ Common People Like You

8. กาด แป๊ป-แป๊ป โดย CEA x Cloud-floor
โปรเจ็กต์ทดลองร่วมกันระหว่าง CEA Chiang Mai x Cloud-floor ร่วมกับ “ป้าน้อย” เจ้าของรถพุ่มพวงเจ้าประจำของชุมชนช้างม่อยที่จะชวนติดตามการทดลองระบบการให้บริการของรถพุ่มพวง ตามเส้นทางซอกซอยของชุมชนในเขตเมือง เพื่อออกแบบกลไกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การเข้าถึงอาหารและบริการด้านสุขภาวะทั้งกายและใจในชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้บริการโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน

9. Chang Moi Art Village โดย Navin Rawanchaikul
โปรเจ็กต์ศิลปะที่เปิดให้นักสร้างสรรค์มืออาชีพและสมัครเล่น ได้ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่พัฒนาย่าน โดยผลงานต่างๆ จะถูกนำมาเสนอในรูปแบบที่ต่างกันออกไป และตั้งอยู่กระจายภายในพื้นที่ชุมชนช้างม่อย

10. Homecoming: From knowledge of our grandparents โดย Coth Studio
นิทรรศการว่าด้วยการฟื้นฟู ส่งมอบและถ่ายทอดองค์ของความรู้ของช่างฝีมือผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการจัดแสดงผลงานของนักออกแบบและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปที่ได้ดัดแปลงประสบการณ์และกลเม็ดเคล็ดลับของพ่ออุ้ยแม่อุ้ย มาสู่ชิ้นงานที่ร่วมสมัยพัฒนาจากรากเหง้าทางศิลปะวัฒนธรรมและลับคมด้วยมุมมองของคนรุ่นใหม่ สะท้อนวิธีคิดและแรงบันดาลใจของคนทั้งสองวัย สถานที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่

11.COMMON + SENSES โดย Kasetsart University x patchouli.scent.design
จากความต้องการสัมผัสที่โหยหาหรือหายไป (Deep Need) และความต้องการสัมผัสพิเศษบางช่วงเวลา (Special Need) หรือสัมผัสที่เกิดจากความเคยชิน นิทรรศการจะชวนมาค้นหาคำตอบในเรื่องของสามัญชน ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 : รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ณ ความเป็นปัจจุบัน ในรูปแบบนิทรรศการเชิงโต้ตอบ (interactive Exhibition) สร้างประสบการณ์และความเข้าใจใหม่ผ่านการออกแบบ เทคโนโลยี และงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ ให้สามารถจุดประกายและเป็นต้นแบบ หรือประสบการณ์นำร่องในการนำสัมผัสมาปรับใช้ในงานบริการหรือธุรกิจ เพื่อยกระดับคุณค่าและมูลค่าธุรกิจสร้างสรรค์ สถานที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทศกาลฯ มีมาตรการเข้าชมงานตามหลักเกณฑ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

แล้วมาพบกับงานสร้างสรรค์ และนิทรรศการสร้างไอเดียมากมายที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่กลับมาพลิกฟื้นอีกครั้ง ในงาน “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 หรือ Chiang Mai Design Week 2021” ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2564 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านวัดเกตุ ย่านช้างม่อย ย่านสันกำแพง และทั่วเมืองเชียงใหม่ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.chiangmaidesignweek.com หรือ Facebook: Chiang Mai Design Week

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้