เปิดตัว Chiangmai Food Truck Club ชูอัตลักษณ์เมืองเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพและมาตรฐาน หนุนการท่องเที่ยว

เปิดตัว Chiangmai Food Truck Club ชูอัตลักษณ์เมืองเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพและมาตรฐาน หนุนการท่องเที่ยว

 เปิดตัว Chiangmai Food Truck Club ชูอัตลักษณ์เมืองเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นด้วยคุณภาพและมาตรฐาน หนุนการท่องเที่ยว ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพื้นที่ศก.นวัตกรรมอาหารภาคเหนือระบุผู้เข้าร่วม Food Truck ต้องผ่านการพิสูจน์ความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจด้วยหัวใจสู่มือผู้บริโภค

 

          วันที่ 16 ก.ค.61 ที่โรงแรมศิริปันนา นายวีระยุทธ สุขวัฒฑโก ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสรุปผลการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย(Food Truck)ว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดย Northern Thailand Food Valley ได้ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารบนรถเคลื่อนที่ หรือ Food Truck โดยได้รับการส่งเสริมงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Food Truck)” โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มเครือข่าย และเพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดผลิตภาพหรือนวัตกรรมระหว่างกันในกลุ่มเครือข่าย รวมทั้งเพื่อสร้าง         อัตลักษณ์แก่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างแรงจูงใจในการบริโภคอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพของคนในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียง

ในการดำเนินกิจกรรมในปีนี้ เริ่มต้นจากการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารแบบ Food Truck ซึ่งเป็น           ผู้ที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 กิจการ เข้าร่วมโครงการ           นำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และกำหนดโครงสร้างบริหารเครือข่าย พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่าย           เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกในการขับเคลื่อน และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีความประสงค์จะใช้บริการของเครือข่ายในนาม Chiangmai Food Truck Club

ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสู่การเป็นอัตลักษณ์ของเชียงใหม่อย่างแท้จริง โดยผู้ที่เข้าร่วมเครือข่าย ต้องผ่านการตรวจรับรองระบบมาตรฐาน                        และสุขอนามัยที่ดี สำหรับร้านจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะที่กำหนดขึ้น อ้างอิงจากพื้นฐานของการจัดทำมาตรฐาน GMP โดยความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN)           เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพมาตรฐาน ความสะอาด ปลอดภัย และการบริการที่ดีต่อผู้บริโภค อีกประเด็นคือการจัดหาสถานที่จำหน่ายที่ชัดเจน (ลักษณะกึ่งถาวร) ต่อเนื่องจากการทดลองจำหน่ายสินค้าภายในงาน Lanna Expo 2018 โซน Northern Thailand Food Valley เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและสามารถบริโภคสินค้าดีมีคุณภาพได้อย่างใกล้ชิด สร้างการรับรู้และการจัดจำที่ดีต่อผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกิดแหล่งจับจ่ายสินค้าหรือแหล่งพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แห่งใหม่ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมอาหารของเชียงใหม่ให้ดีขึ้น

ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley) กล่าวอีกว่า ในอนาคต กลุ่มเครือข่าย Chiangmai Food Truck Club มีแผนที่จะขยายและรับสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อขยายโอกาส ทางธุรกิจของพี่น้องชาว Food Truck ให้มีมากขึ้น จนสามารถกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่            เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีแผนสร้างการเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเครือข่าย Food Truck Thailand ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทและให้ความสนใจเครือข่าย Chiangmai Food Tuck Club อย่างต่อเนื่อง เช่น การออก Roadshow  ต่างจังหวัด การร่วมออกงานแสดงสินค้าต่างพื้นที่ เป็นการประชาสัมพันธ์เครือข่าย รวมทั้งยังมีแผนสร้างและพัฒนาความน่าสนใจของตัวรถ Food Truck ให้เกิดความน่าสนใจและเกิดความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น แสดงถึงพลังของกลุ่มมากขึ้น จากกระบวนการสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) และอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการรถและการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและสร้างตัวตนสู่ยุค 4.0 ด้วย.

 

You may also like

SUN ร่วมงานจับคู่ธุรกิจงาน The 5th Thailand Premium Fruit

จำนวนผู้