เปิดตัว โครงการ “มือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม” หวังสร้างเยาวชนจิตอาสาพลังแผ่นดิน ทําดีเพื่อพ่อ

เปิดตัว โครงการ “มือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม” หวังสร้างเยาวชนจิตอาสาพลังแผ่นดิน ทําดีเพื่อพ่อ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เปิดตัว โครงการ “มือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม” หวังสร้างเยาวชนจิตอาสาพลังแผ่นดิน ทําดีเพื่อพ่อ และสรรค์สร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งจิตอาสา โดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นแกนนํา

ที่ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ประกาศโจทย์ เปิดตัวโครงการมือเล็กๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม เพาะบ่มเยาวชนจิตอาสาพลังแผ่นดินและเปิดค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่…หัวใจอาสาเพื่อสังคม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาค ส่วนต่าง ๆ ได้ช่วยกันสนับสนุน และ ผลักดันให้เกิดโครงการนี้ ส่วนตัวชอบมากกับประโยคที่ว่า “มือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม” โครงการดังกล่าวจะเป็นเสมือนกลไกอันสําคัญยิ่งในการเสริมสร้าง และ สนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษาของจังหวัด เชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีจิตอาสาเพื่อสังคม และ สามารถส่งมอบคุณค่าของการมีจิตอาสาเพื่อ สังคมไปสู่กลุ่มเพื่อนเยาวชน ผู้ปกครอง ชุมชน และ สังคมของเมืองเชียงใหม่ต่อไป

นอกจากนี้การเปิดตัวโครงการดังกล่าวในวันนี้จะเป็นดั่งจุดเริ่มต้นของการส่งเสริม และ สนับสนุนให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้ทําความดีเพื่อสังคมด้วยจิตอาสา เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นต้นแบบในการทําความดี และ การทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการดังกล่าวจะทําให้น้อง ๆ เยาวชน และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้พบกับประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการมีจิตอาสา เพื่อสังคม (Volunteer is new Experiences) และ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าว เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ เยาวชน เหล่านี้จะกลายเป็นแกนนําหรือพลังหลักสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างสรรค์สังคมเมืองแห่งนี้ให้เป็นสังคมแห่งจิตอาสา สังคมแห่งมิตรไมตรีจิต สังคมแห่งการเอื้อเฟ้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อย่างยั่งยืนสืบไป และ ในฐานะพ่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะให้การสนับสนุน และ ผลักดันให้โครงการดังกล่าวประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่วางไว้

ทางด้านนายอรรถวุฒ ศิริปัญญา หัวหน้าคณะทํางานโครงการมือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการผสานความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการมีจิตอาสาเพื่อสังคม ซึ่งการที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในด้านดังกล่าวมิได้ก่อเกิดให้ผลดีกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อผู้ที่มีจิตอาสาด้วยเช่นกัน เพราะจะทําให้ผู้ที่มีจิตอาสานั้นเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีและส่งผลให้สุขภาวะด้านอื่น ๆ ให้ดีตามไปด้วย และที่สําคัญการที่บุคคลนั้นได้ทําสิ่งดี ๆ ด้วยจิตอาสาต่อผู้อื่น หรือสังคม ย่อมทําให้บุคคลนั้นได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปในตัวเช่นกัน

ทั้งนี้โครงการมือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม ประกอบไปด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรม Road Show Project , กิจกรรมค่ายเพาะบ่มกล้าใหม่….หัวใจอาสาเพื่อสังคม, กิจกรรมมือเล็ก ๆ สร้างสรรค์จิตอาสา , กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมล็ดพันธุ์กล้าใหม่ ใจอาสาเพื่อสังคม และกิจกรรม Diary หัวใจอาสาเพื่อสังคม เป็นต้น เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นเป็นเสมือนกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์จริงในการสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนจิตอาสาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาที่ครบทุกมิติ

หัวหน้าคณะทํางานโครงการมือเล็ก ๆ หัวใจอาสาเพื่อสังคม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จุดเริ่มต้นในการดําเนินโครงการวันนี้เกิดขึ้นได้ เพราะการสนับสนุนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีจิตอันดียิ่งจากภาคส่วนต่างๆ และ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นพลังอันสําคัญในการสร้างสรรค์สังคมของเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ให้เป็นสังคมแห่งจิตอาสา ด้วยพลังความร่วมมือจากทุก ๆ ภาคส่วนต่อไป.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้