เปิดตัว “กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ

เปิดตัว “กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ

- in headline, เศรษฐกิจ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดตัว “กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ เร่งเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ นางสาวสุธีรา ตะริโย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดตัว “กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation Product)”ภายใต้โครงการยกระดับเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative Innovation)  ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มากกว่า 100 คน และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการพร้อมเร่งเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีการรับฟังบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ  ในหัวข้อ Creative Innovation Product โดยวิทยากร นายสาธิต กาลวันตวานิช ผู้ก่อตั้ง Propaganda นักคิดแห่งวงการนักออกแบบไทย ผู้บุกเบิกเส้นทางการนำศิลปะสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง พร้อมตำแหน่ง Creative Director       จากบริษัท ธิตทาง จำกัด และหัวข้อ Creative Innovation Product for Business โดยวิทยากร นายยุทธนา อโนทัยสินทวี นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในงานสร้างสรรค์แม้ไม่ได้จบจากสาขาการออกแบบ ผู้ก่อตั้ง The.ReMaker.แบรนด์ผู้สร้างตำนานเปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ก่อนเปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการฯ   

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และทักษะสู่การต่อยอดในธุรกิจนวัตกรรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์, การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์, การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ การให้คำปรึกษาเชิงลึก การศึกษาดูงานเปิดโลกทัศน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมกิจกรรมสัมมนาสร้างกลุ่มเครือข่ายต่อยอดธุรกิจ เป็นระยะเวลา 5 เดือน (ตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2564) ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของโครงการ ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยได้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของผู้ประกอบการเองด้วย.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้