เปิดตัวโครงการ “เชียงใหม่ 10 อำเภอ 10 หมู่บ้านต้องแอ่ว” ยกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบหวังให้เกิดความยั่งยืน

เปิดตัวโครงการ “เชียงใหม่ 10 อำเภอ 10 หมู่บ้านต้องแอ่ว” ยกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบหวังให้เกิดความยั่งยืน

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เชียงใหม่ 10 อำเภอ 10 หมู่บ้านต้องแอ่ว” ยกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ เน้นทั้งวิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวังให้เกิดความยั่งยืน

ที่ห้องภูมิระพี  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว “เชียงใหม่ 10 อำเภอ  10 หมู่บ้าน ต้องแอ่ว”   โดยมี นายชาตรี  ธินนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  นางวรรณา ผุสดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงร่วมในการแถลงข่าวซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พ.ศ.2557-2560) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท โดยมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนให้ขยายวัตถุประสงค์ไปดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยวิธีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์การเกษตรและภาคประชาชน

“จากนี้ขอให้แต่ละหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้นำร่องไปทำข้อมูลของหมู่บ้านตัวเองว่ามีจุดเด่นในด้านไหนบ้าง เพื่อที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้ต่อยอดในด้านการท่องเที่ยวให้ ซึ่งมีหน่วยงานที่สนับสนุนคือสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาและส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะได้บูรณาการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนต่อไป”นายประจวบ กล่าว

ด้านนายชาตรี ธินนท์ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ เป็นกิจกรรมที่นำศักยภาพที่มีอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่ใน 10 หมู่บ้านต้นแบบ ประกอบด้วย

๑.บ้านโป่งสามัคคี อ.ดอยสะเก็ด

๒.บ้านพระบาทสี่รอย อ.แม่ริม

๓.บ้านป่าแดด อ.แม่แจ่ม

๔.บ้านหัวทุ่ง อ.เชียงดาว ๕.บ้านสันทรายต้นกอก อ.เมืองเชียงใหม่

๖.บ้านโป่งกว๋าว อ.สะเมิง

๗.บ้านแม่เลา อ.แม่แตง

๘.บ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา

๙.บ้านดอนเปา อ.แม่วาง

๑๐.บ้านสันติสุข อ.ดอยหล่อ

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวครั้งนี้ ได้แบ่งเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวออกเป็น ๕ เส้นทาง ให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรได้ โดยคาดหวังว่าการจัดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบครั้งนี้จะทำให้เกิดการสร้างความสนใจ และผลักดันให้เป็นเส้นทางรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ และให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเห็นถึงความสำคัญของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนต่อไป

You may also like

อาดิดาสเปิดตัว ADIDAS OUTLET CENTRAL CHIANGMAI AIRPORT พร้อมส่งโปรฯ แรง ฉลองสาขาใหม่ใหญ่สุดในภาคเหนือ มอบส่วนลดกว่า 60% ให้เหล่าขาช้อป

จำนวนผู้