เปิดตัวโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสร้างล้านนาให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพ

เปิดตัวโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสร้างล้านนาให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพ

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสร้างล้านนาให้เป็นเมืองแห่งสุขภาพ และเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นางระพีพร  มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยเภสัชกรพลแก้ว วัชระชัยสุพล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่,นางชวนพิศ เมืองวงศ์ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และเภสัชกรชัยพัฒน์ ธิตะจารี หัวหน้ากลุ่มยา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และการจัดงาน “ล้านนาเมืองสุขภาพ หรือ Lanna Health Fair 2019” ในงาน Lanna Expo 2019 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2562 – 7 กรกฎาคม 256  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อารยะธรรมล้านนาสู่สากล ภายใต้ Position ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 คือ “Lanna Culture, Wellness and Creative Tourism การท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรม” เพื่อให้สอดคล้องกับที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท

การจัดงาน “ล้านนาเมืองสุขภาพ หรือ Lanna Health Fair 2019” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2562  –  7 กรกฎาคม 256  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประชุมวิชาการ หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น กัญชากับการแพทย์แผนไทย พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ การออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งบริการ เพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องสำอาง สมุนไพร นวดล้านนา และสปา

ทั้งนี้ในด้านประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนหลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต  3 และเครือข่าย สื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินโครงการ ส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และการจัดงาน “ล้านนาเมืองสุขภาพ หรือ Lanna Health Fair 2019” เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้