เปิดงานท่องเที่ยววิถีขีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนต้นแบบรางวัลระดับประเทศ

เปิดงานท่องเที่ยววิถีขีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนต้นแบบรางวัลระดับประเทศ

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานท่องเที่ยววิถีชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนต้นแบบรางวัลระดับประเทศ

วันที่ 4 ส.ค.61 ที่วัดศรีสุพรรณ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานท่องเที่ยววิถีชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น เนื่องจากชุมชนวัดศรีสุพรรณเป็นชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในด้านการชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย สร้างสิ่งจูงใจและอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลบรรยากาศการท่องเที่ยว รวมทั้งนโยบายในการสร้างรายได้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็กและธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาและการแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดแนวทางนโยบายด้านการท่องเที่ยว ในเรื่องการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ทั้งภายในและต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนตลาดท่องเที่ยวคุณภาพจากต่างประเทศและในประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก เป็นศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนถึงความจำเป็นในการปรับตัวโดยการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคในการสร้างประโยชน์ร่วมกันและการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมของช่าง 10 หมู่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในวิถีชีวิตของช่างทำเครื่องเงินให้กลับมามีชื่อเสียงเหมือนเดิม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รักษาวิถีชีวิตฝีมือเครื่องเงิน แหล่งท่องเที่ยวตามวิถีพุทํธเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอีกวิธีหนึ่ง เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ สัมผัสและตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งวิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดศรีสุพรรณนั้น เป็นวิถีของชุมชนเมิองที่มีความหลากหลาย แต่ยังมีวัดเป็นศูนย์กลางสืบทอดและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสืบมา โดยมีประเพณีวัฒนธรรมตามเทศกาล เช่น วันสงกรานต์ ลอยกระทง การทำพิธีสักการะพระพิฆเนศในช่วงวันเสาร์ที่สองของเดือนเมษายน การเทศน์มหาชาติล้านนา พิธีสืบชะตาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น แต่สิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทุกวันคือการทำหัตถกรรคมเครื่องเงินของช่างภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาร่วมกันสร้างอุโบสถเงิน การเรียน การสอนหัตถกรรมเครื่องเงินให้กับพระภิกษุ สามเณรและเยาวชน ผู้สนใจ โดยเน้นให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชีวิตดั้งเดิม ชุมชนวัดศรีสุพรรณ จะเป็นการจัดกิจกรรมที่ย้อนรอยอดีตอาณาจักรล้านา แหล่งผลิตเครื่องเงินที่เป็นชุมชนวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น มีร้านค้ากว่า 40 ร้านค้าและนิทรรศการประวัติศาสตร์ย้อนรอยอารยธรรมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชมตลอดช่วงการจัดงาน.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้