เตรียมคัดกรอง 3,131 รายชื่อเหลือ 300 รายได้รับจัดที่ดินแปลงสวนส้มทรายทองหลังส.ป.ก.นำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

เตรียมคัดกรอง 3,131 รายชื่อเหลือ 300 รายได้รับจัดที่ดินแปลงสวนส้มทรายทองหลังส.ป.ก.นำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรฯลงพื้นที่สวนส้มทรายทอง ติดตามความคืบหน้าการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ส.ป.ก.กรณีแปลงสวนส้ม เผยคทช.จังหวัดเชียงใหม่ได้ขยายระยะเวลาคัดกรองและทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ควรได้รับการจัดที่ดินถึง 18 ก.ค.นี้ คัดจาก 3,131 รายเหลือ 300 ราย พร้อมจัดตั้งในรูปสหกรณ์

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2560 ที่ทำการสำนักงานบริษัท เชียงใหม่มิตรเกษตร จำกัด(สวนส้มทรายทอง) หมู่ 17 ต.เวียง อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาคณะทำงานดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมาติดตามความก้าวหน้าการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ ส.ป.ก.

ทั้งนี้ ในการจัดที่ดินในพื้นที่เป้าหมายตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาลในพื้นที่      ส.ป.ก. กรณีแปลงสวนส้มจังหวัดเชียงใหม่นั้น ทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานความก้าวหน้าในการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร ซึ่งในขั้นการเตรียมความพร้อม ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดิน่ทำกินให้ชุมชนของรัฐบาลในพื้นที่ส.ป.ก.จังหวัดเชียงใหม่

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2560 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน การดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร การพิจารณาร่างข้อบังคับสหกรณ์และการประสานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตใช้ที่ของสหกรณ์ต่อส.ป.ก. ขณะนี้ต้องรอขั้นตอนการคัดกรองฯซึ่งอยู่ในการดำเนินการของคณะทำงานคัดกรองฯที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินทำกินจังหวัดเชียงใหม่(คทช.)แต่งตั้งไว้ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 18 ก.ค.2558

สำหรับการคัดกรองในปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาในการคัดกรองและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมควรจะได้รับการจัดที่ดินเป็นภายในวันที่ 18 ก.ค.2560(ขยายรอบสุดท้าย) เนื่องจากการคัดกรองจากผู้ยื่นคำร้องจำนวน 3,131 รายให้เหลือจำนวน 300 ราย ปัจจุบันตรวจข้อมูลของผู้ยื่นคำร้องเสร็จแล้ว แต่ยังต้องดำเนินการตรวจสอบรายชื่อคู่สมรสจากสำนักทะเบียนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ การยื่นคำร้องซ้ำซ้อนของคู่สมรสและการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินของคู่สมรสของผู้ยื่นคำร้อง เพื่อให้การพิจารณาถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคทช.

ในส่วนของการขยายระยะเวลาในการคัดกรองและจัดทำบัญชีรายชื่อนั้น มีผลเป็นการขยายกรอบระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่(คทช.จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งได้กำหนดกรอบทำงานดังนี้ ประกาศให้ยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน ตั้งแต่ 24 เม.ย.-8 พ.ค.60 โดยส.ป.ก.เชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบ การคัดกรองและจัดทำบัญชีรายชื่อ(ขยายระยะเวลา)ตั้งแต่ 9 พ.ค.-18 ก.ค.60 คณะทำงานคัดกรองฯเป็นผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน(คปจ.เชียงใหม่)เห็นชอบคุณสมบัติตามกฎหมายส.ป.ก.20 ก.ค.60

คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่(คทช.จังหวัดเชียงใหม่)อนุมัติบัญชีรายชื่อ 25 ก.ค.60 ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้รับผิดชอบจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับการจัดที่ดินในวันที่ 28 ก.ค.60 และทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้รับผิดชอบอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสหกรณ์ในระหว่างวันที่ 1-15 ส.ค.60 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดตั้งสหกรณ์และยื่นขอใช้ที่ดินต่อส.ป.ก.ในวันที่ 18 ส.ค.60 และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่จะรับผิดชอบเสนอเรื่องให้คปจ.เชียงใหม่อนุญาตให้สหกรณ์ใช้ที่ดินในวันที่ 22 ส.ค.60

ซึ่งในขั้นตอนการคัดกรอง ทางคณะทำงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์คทช.จะตรวจสอบเกี่ยวกับการมีที่ดินส.ป.ก.การได้รับการจัดที่ดินจากหน่วยงานของรัฐอื่นๆ และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน การเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ปรากฏข้อมูลการประกันสังคม การมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่หมู่บ้าน ตำบลที่ดำเนินการจัดที่ดิน ซึ่งหากตรวจสอบข้อมูลตามข้างต้นก็จะคัดกรองออกไป และการตรวจสอบการเป็นบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายของส.ป.ก.และจัดทำบัญชีรายชื่อแยกตามโซน 1-5 รวม 300 ราย

ทั้งนี้สหกรณ์การเกษตรที่จัดตั้งขึ้นสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ว่าด้วยการจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกรพ.ศ.2558 โดยวิธีการเช่า ซึ่งในปัจจุบันมีรูปแบบสัญญาที่ส.ป.ก.ได้ส่งให้พนักงานอัยการตรวจแล้ว สำหรับใช้ในการทำสัญญาเช่าที่ดินของสหกรณ์หลังจากที่ได้รับอนุญาตแล้ว.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้