เชียงใหม่ เตรียมรับมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง ปี 2565 ตั้งเป้า “ลดการเผาให้มากที่สุด”

เชียงใหม่ เตรียมรับมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง ปี 2565 ตั้งเป้า “ลดการเผาให้มากที่สุด”

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2565 โดยตั้งเป้าหมาย “ลดการเผาให้มากที่สุด” และจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ตลอด 3 ปีย้อนหลัง พร้อมเตรียม KICK OFF สร้างการรับรู้สู่ประชาชน พร้อมกันทุกอำเภอ 5 พฤศจิกายนนี้

วันนี้ (21 ต.ค. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2565 พร้อมพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าคุณภาพอากาศเพื่อสื่อสารแจ้งเตือนประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป้าหมายในปีนี้คือ “การลดการเผาให้มากที่สุด” และสร้างการรับรู้ ขอความร่วมมือประชาชนในการงดเผา และมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร พร้อมให้มีการแจ้งเตือนประชาชน ตลอดจนการจัดตั้ง Safety Zone/Clean Room เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยแก่ประชาชนนพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และมีการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ เฝ้าลาดระเวนในพื้นที่ป่า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ตลอด 3 ปีย้อนหลัง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ แบบบูรณาการ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำขึ้น โดยปรับและพัฒนาจากแผนการดำเนินงานในปีผ่านมา และสอดคล้องกับนโยบายของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงก่อนวิกฤต หรือช่วงเตรียมการ/ป้องกัน ห้วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยทุกหมู่บ้าน/ตำบล จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 และวางเป้าหมายลดจุดความร้อน (Hotspot) และพื้นที่เผาไหม้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นใน 65 ตำบลเป้าหมาย, ช่วงวิกฤต หรือช่วงเผชิญเหตุ ห้วงเดือนมกราคม-เมษายน จะได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การใช้แอพพลิเคชั่นในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และช่วงหลังวิกฤต หรือช่วงฟื้นฟู สร้างความชุ่มชื้น ห้วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน โดยการจัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน การจัดทำแนวกันไฟเขียว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบเกี่ยวกับระบบเตือนภัยสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ระบบเตือนภัยฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ smokealert ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนภัยรายบุคคลเช้า-เย็น ในทุกวัน ส่วนการเตือนภัยระดับชุมชน จะมีการแจ้งเตือนโดยแอพพลิเคชั่น PODD ผ่อดีดี ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนการเกิดไฟแบบเรียลไทม์ และให้ข้อมูลการดูแลตนเองแก่ประชาชน

โดยในวันที่ 5 พฤศจิกายน นี้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม KICK OFF การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมกันทุกอำเภอ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก และสร้างการรับรู้แก่ประชาชน

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้