เชียงใหม่ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

เชียงใหม่ รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วน รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก กระตุ้นเตือนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

วันนี้ (23 ม.ค. 63) ที่บริเวณลานกิจกรรมโครงการธิงค์ปาร์ค นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปีใหม่ เชียงใหม่ ปลอดถุงพลาสติก (Chiang Mai Everyday Say No To Plastic Bags) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่าด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ กลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกัน เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อน การงดใช้ถุงพลาสติก ในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและ ร้านสะดวกซื้อ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Everyday Say No To Plastic Bags) ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมบูรณาการงดใช้ถุงพลาสติก อาทิ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่, นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาคีเครือข่าย, ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีบทบาท ในการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – Use Plastic) และเป็นการกระตุ้นเตือน ให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายงดให้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ทางด้านนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีบทบาทในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายงดให้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมบูรณาการงดใช้ถุงพลาสติก รวมไปถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในมาตรการดังกล่าวกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม.

You may also like

แสนสิริจ่อคิวเปิดตัว “เมคิน เฮาส์” คอนโดสไตล์รีสอร์ท ใกล้เซ็นทรัล เชียงใหม่ พรีเซลล์วันที่ 22 – 23 มิ.ย. พร้อมชมห้องตัวอย่าง

จำนวนผู้