“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุกจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ดึงนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัยใส่ใจเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุกจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ดึงนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัยใส่ใจเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า

“เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รุกจัดกิจกรรมทั่วประเทศ ดึงนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัยใส่ใจเรียนรู้ ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ในรูปแบบการ ผสมผสาน Online โดยอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ Facebook, Instagram และ Offline พร้อมด้วยศิลปินดาราเข้าร่วมกิจกรรม”

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.67 ที่ห้องวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงศ์นครและผู้อำนวยการสำนัก บริหารงานกลางปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงค์นคร ได้กล่าวถึงความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ สำนักงานเชียงใหม่ในท์ซาฟารีว่า สํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นหน่วยงานของรัฐบาลดําเนินการก่อสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature Based) จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความสวยงาม ยังคง สภาพความเป็นป่าดั้งเดิมของพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งชีวภาพที่หลากหลาย จะสอดคล้องกับกรอบแนวทางกลยุทธ์ เชิงสร้างภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการสร้างความตระหนักและเกิดความเข้าใจคุณค่าของการเป็นผู้ห่วงใย สิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็ก นักเรียน เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่สนใจด้านการเรียนรู้ใน เรื่อง การเลี้ยง ความเป็นอยู่ การดูแลสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ เข้ามาศึกษาหาความรู้ และพัฒนาไปเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า อันจะนําไปสู่ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักต่อการอนุรักษ์ อย่างยั่งยืนก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย การเข้าถึงและการเรียนรู้นอกห้องเรียนจึงยากขึ้น ทําให้ข้อจํากัดในการเข้าถึง เรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นเรื่องยากในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้

ในสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคดังกล่าวนี้ เราจึงต้องสร้างความตระหนักรู้ในรูปแบบใหม่ สร้างกิจกรรมเพื่อทําความเข้าใจให้สอดคล้องกับภารกิจที่สําคัญของสํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี คิดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ใหม่ ที่เป็นประโยชน์ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ในรูปแบบการ ผสมผสานกิจกรรม Online และ Offline เข้าด้วยกัน รวมถึงสํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงมุ่งหวังที่จะ ประชาสัมพันธ์ภารกิจที่หลากหลายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆ ไปจนถึงความยั่งยืนในการสื่อสาร โดยจะ เน้นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงได้ดําเนินการจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อสร้างการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่ หลากหลาย และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โดยมีแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และเดินทางไปท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ Social Media และกิจกรรม Road Show ลงพื้นที่ เพื่อแนะนำส่วนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพื่อให้เกิดกระแส การจองแพ็คเกจท่องเที่ยวล่วงหน้า และการซื้อสินค้าของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้จัดให้มีการส่งเสริมการขายในหลากหลายรูปแบบ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงวัย

“ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  Fun All-Day Nature Based Zoo ” สะท้อนสีสันแห่งความสุข ความสนุก ได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ตลอดทั้งวันภายในสวนสัตว์ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติ สภาพความเป็นป่าดั้งเดิมของพื้นที่อย่างสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวที่เข้าชมสามารถเรียนรู้เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมให้กับสัตว์ป่าหายากชนิดต่างๆ เรียนรู้เรื่องการเลี้ยง ความเป็นอยู่ การดูแลสัตว์ป่าชนิดต่างๆ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจ และตระหนักต่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สามารถนำมาเป็นแนวทางกำหนดรูปแบบการผสมผสานกิจกรรม Online และ Offline ได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ในจะมีความโดดเด่น และสอดคล้องต่อเนื่องกันโดยครอบคลุมในเนื้อการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเพิ่มขึ้น เน้นที่นักเรียน นักศึกษา ครอบครัว และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถมาชมการแสดงของสัตว์ ร่วมป้อนอาหาร รู้จักชื่อและนิสัยใจคอของสัตว์แต่ละชนิด และเข้าใจแนวทางสภาพแวดล้อมในการการอยู่ร่วมกันของสัตว์และมนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวม

กิจกรรม Road Shows

จัดกิจกรรมในรูปแบบ Traveling Exhibition ที่มาพร้อมกับ Design การออกแบบ (Nature Based) โดยการจำลองบรรยากาศสวนสัตว์ขนาดย่อมผสมผสานกับแนวธรรมชาติที่มาพร้อมกับระบบ Light & Sound ปักหมุดในห้างสรรพสินค้าหัวเมืองหลักของแต่ละภูมิภาค

โดย ไฮไลท์ภายในงานมีกิจกรรมที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทำการมีส่วนร่วม อาทิ กิจกรรมถ่ายภาพคู่กับสัตว์ที่คุณชื่นชอบพร้อมเล่าเรื่องประสบการณ์ความประทับใจในทุกโมเมนต์กับสัตว์ของคุณ / กิจกรรม Meet&Greet สุด Exclusive จากศิลปินดารารับเชิญที่มาร่วมสร้างสีสันในกิจกรรม และกิจกรรมโปรโมชั่นรับส่วนลดในการซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์ไนท์ซาฟารี Gift voucher และบัตรกำนันต่างๆ อีกมากมาย กิจกรรม Meet & Greet สุด Exclusive สำหรับผู้โชคดีจากกกิจกรรมถ่ายภาพคู่กับสัตว์ที่คุณชื่นชอบ Love Me Love Animal  จะได้ไปร่วมกิจกรรม Meet & Greet แบบ Exclusive ใกล้ชิดกับศิลปินดารา 2 วัน 1 คืน พาตะลุยสวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  และพิเศษสุดพบกับ Mini Concert Live Exclusive จากทางศิลปินดารา โดยได้ดำเนินการ Road Shows ใน 5 พื้นที่เป้าหมาย ในวันที่ 19-21 ม.ค. 67 ณ Central จ.อุดรธานี ,26-28 ม.ค. 67 ณ Central Life Style จ.ภูเก็ต , 2-4 ก.พ. 67 ณ The Market กทม.9-11 ก.พ. 67 ณ Central จ.ชลบุรี และ 16-18 ก.พ. 67@ Central Westgate

ที่สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นอกเหนือจากศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และความสวยงามตามธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพร ซึ่งถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่สำคัญยิ่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีน และประเทศจีนตอนล่าง รวมถึงบางประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ หลั่งไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะได้ใช้เวลาว่างยามค่ำคืนในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความรื่นเริง หรรษา พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า นำไปสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ทั้งด้านคุณภาพและความหลากหลายอย่างยั่งยืนต่อไป

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้