เชียงใหม่เผยอนุญาตให้ผู้ยื่นขอปล่อยโคมลอย โคมไฟและโคมควันในวันประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 3-4 พ.ย.รวม 27,278 ดวง

เชียงใหม่เผยอนุญาตให้ผู้ยื่นขอปล่อยโคมลอย โคมไฟและโคมควันในวันประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 3-4 พ.ย.รวม 27,278 ดวง

จังหวัดเชียงใหม่เผยอนุญาตให้ผู้ยื่นขอปล่อยโคมลอย โคมไฟและโคมควันในวันประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 3-4 พ.ย.รวม 27,278 ดวง ขณะที่ธุดงคสถานปล่อยโคม 4,000 ดวงในวันที่ 3 พ.ย.เวลา 2 ทุ่ม ด้านวิทยุการบินเผยลอยกระทงปีที่ผ่านมานักบินพบโคมลอยเข้ามาในเขตการบิน 30 ครั้ง

ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2560 นายชํานาญ ฤาชัย ผูอํานวยการใหญ (ภูมิภาคและศูนยประกอบการ) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัดและผู้แทนที่ทำการปกครองเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงมาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม)หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง(ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่)ว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องป้องกันและการ รักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษา ความสงบเรียบร้อย ของประชาชนในการจุดและปล่อย โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮ่ม)หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายอำเภอเจ้าของท้องที่เท่านั้น

ทั้งนี้ มีผู้มายื่นขออนุญาตผ่านอำเภอต่างๆ ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงในปีนี้ ข้อมูลสรุปเมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมามีจำนวน โคมลอย โคมไฟและโคมควันที่มายื่นขออนุญาตรวม 33,790 ลูก แยกเป็นโคมลอย โคมไฟ 33,778 ลูกและโคมควัน 12 ลูก ส่วนพลุ 784 นัด แยกเป็นอ.ดอยสะเก็ด 50 นัดและอ.เมือง 734 นัด

สำหรับอ.เมืองเชียงใหม่ได้ผู้ยื่นขอปล่อยโคม 10,999 โคม โดยเฉพาะในวันที่ 3 – 4 พ.ย. 9,499 โคมและวันที่ 31 ธ.ค.60 จำนวน 1,500 โคม โดยจุดสำคัญคือที่สะพานนวรัฐเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้ยื่นขออนุญาตจำนวน 2,000 ดวง ลานเอนกประสงค์แม่น้ำปิง ม.2 ต.ฟ้าฮ่าม 2,000 ดวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 600 ดวง ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ 500 ดวงคุ้มขันโตกหนองป่าครั่ง 500 ดวง นอกนั้นกระจายตามโรงแรม และร้านอาหาร

ส่วนอำเภอสันทรายทางธุดงคสถานล้านนาจะมีการปล่อยโคมในวันที่ 3 พ.ย.ตั้งแต่เวลา 20.00-20.30 น.จำนวน 4,000 ดวง ขณะที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจะปล่อยโคมวันละ 2,000 ดวงในวันที่ 3 และ 4 พ.ย.2560และที่สวนประเพณีเชียงใหม่ต.สันพระเนตรซึ่งจะปล่อยในวันที่ 3 พ.ย.อีก 1,000 ดวง รวมของอ.สันทรายทั้งหมด 9,000 ดวง

อ.แม่ริมมีผู้ยื่นขออนุญาตรวม 11,000 โคม โดยแยกเป็นวันที่ 3-4 พ.ย.6,000 โคมและวันที่ 31 ธ.ค.5,000 โคม โดยทางบ.ฟินิกส์แอดเวนเจอร์พาร์ค ม.6 ต.แม่แรม ได้ยื่นขออนุญาตปล่อยในวันที่ 3-4 พ.ย.1,500 ดวง ข่วงพระเจ้าล้านนา ต.ดอนแก้ววันที่ 3 พ.ย.จำนวน 3,000 ดวง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในวันที่ 3 พ.ย.จำนวน 1,500 ดวง และลานเนินนุ่ม สนามขี่ม้า หน้าปากทางห้วยตึงเฒ่าขออนุญาตปล่อยโคมในวันที่ 31 ธ.ค.จำนวน 5,000 ดวง

สำหรับ อ.ดอยสะเก็ด ได้มีผู้ขออนุญาตปล่อยโคมในวันที่ 3-4 พ.ย.รวม 2,731 ดวง กระจายตามลานวัด โรงแรมและหมู่บ้าน จะมีมากสุดคือที่ลานวัฒนธรรมวัดพระธาตุดอยสะเก็ดในวันที่ 3-4 พ.ย.ซึ่งจะมีการปล่อยโคมถึง 1,200 ดวง ในเวลา 21.30 น. และที่ อ.สันป่าตองมียื่นขออนุญาตปล่อยโคม 10 ดวงในวันที่ 3-4 พ.ย.ที่ลานหน้าวัดมะขามหลวง ม.2 และที่ อ.สะเมิงในวันที่ 3 พ.ย.ที่ลานวัดแม่สาบใต้จำนวน 50 ดวง

นายชํานาญ ฤาชัย ผูอํานวยการใหญ (ภูมิภาคและศูนยประกอบการ) บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด กล่าวว่า ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้ปล่อยโคมลอยได้ 2 วันคือวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.ระหว่างเวลา 19.00-01.00 น.และวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.เวลา 19.00-01.00 น.ส่วนโคมควันอนุญาตให้ปล่อยได้ในวันที่ 3 พ.ย.ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.ซึ่งผู้ที่จะปล่อยได้ต้องผ่านการอนุญาตจากนายอำเภอพื้นที่แล้วเท่านั้น

“จากสถิตินักบินพบเห็นโคมลอย โคมไฟและโคมควันในวันลอยกระทงเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2559 จำนวน 30 ครั้ง ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00-18.00 น.และอยู่ในบริเวณแนวร่อนจำนวน 22 ครั้งหรือคิดเป็นร้อยละ 73 ซึ่งพื้นที่ที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ระดับ 1 และเป็นเส้นทางบิน ซึ่งเป็นแนวขึ้น-ลฃเครื่องบินข้างละ 4.6 กม.ระยะ 18.5 กม.จากหัวทางวิ่ง ประกอบด้วยอ.เมืองเชียงใหม่ อ.สารภี อ.สันทราย อ.หางดง อ.แม่ริม และอ.สันป่าตอง นอกจากนี้ยังมีแนวเส้นทางบินคืออ.ดอยสะเก็ด สันกำแพงและสารภีด้วย.

 

 

 

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้