เชียงใหม่เปิดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัด

เชียงใหม่เปิดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัด

รองผวจ.เชียงใหม่เปิดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดต่อไป

ที่ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา นายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ มีจำนวน 183 ตำบล 2,2066 หมู่บ้านซึ่งได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตั้งแต่ปี 2552-2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 288 หมู่บ้าน และจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาอนุมัติโครการ กิจกรรมและมอบอำนาจให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ ด้วยงบประมาณ 9.35 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรมใน 10 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยบ้านสันทรายต้นกอก ม.7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ บ้านดอนเปา ม.14 อ.แม่วาง บ้านพระบาทสี่รอย ม.6 อ.แม่ริม บ้านหัวทุ่ง ม.14 อ.เชียงดาว บ้านแม่เลา หมู่ 5 อ.แม่แตง บ้านป่าแดด หมู่ 4 อ.แม่แจ่ม บ้านโป่งสามัคคี หมู่ 6 อ.ดอยสะเก็ด บ้านโป่งกวาว หมู่ 3 อ.สะเมิง บ้านวัดจันทร์ หมู่ 3 อ.กัลยาณิวัฒนา และบ้านสันติสุข หมู่ 9 อ.ดอยหล่อ

สำหรับกิจกรรมในการดำเนินงานจะเป็นการสร้างแกนนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาหมู่บ้านฯตามแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน มีการศึกษาดูงานหมู่บ้านโอทอป เพื่อการท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้านละ 2 ผลิตภัณฑ์ มีการจัดแสดงเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ด้านนายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลได้เห็ฯชอบแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(2557-2560)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วนในทุกด้านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ของการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ ให้ความสำคัญกับหลักภูมิสังคมด้วยการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ เพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรและประชาชนในชุมชน ซึ่งการบูรณาการจะให้ความสำคัญกับการร่วมมือของทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชุมชนรู้จักตนเอง

รองผวจ.เชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสร์การพัฒนาจังหวัดในยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงสนับสนุนงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จำนวน 10 หมู่บ้าน และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้าน และเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชุนที่มีความหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชมด้วย.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้