เชียงใหม่ห้ามปล่อยโคมลอย โคมไฟช่วงสิ้นปีครอบคลุมทุกพื้นที่ฝ่าฝืนโดนจับ

เชียงใหม่ห้ามปล่อยโคมลอย โคมไฟช่วงสิ้นปีครอบคลุมทุกพื้นที่ฝ่าฝืนโดนจับ

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ห้ามปล่อยโคมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ หลังมีการปรับแก้ประกาศจังหวัดถึงมาตรการการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟ ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว ลงประกาศราชกิจานุเบกษาเมื่อ 25 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกกษา ลงประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ลงนามในประกาศเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2563 โดยสาระสำคัญของประกาศที่มีการแก้ไขฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบของกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา

ในการประชุมครั้งนี้ นายชลิต ทิพย์คำ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศที่แก้ไขเพิ่มเติมและผ่านความเห็นชอบของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วนั้นจะบังคับใช้ได้ ประกาศดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ด้วย และเมื่อคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบแล้วทางที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ก็จะส่งประกาศฉบับใหม่ที่ได้รับความเป็นชอบนี้ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ และเมื่อมีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่งผลให้ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้แล้ว

ทั้งนี้สาระสำคัญในการแก้ไขคือ ให้ยกเลิกวันอนุญาตให้ปล่อยโคมได้ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กล่าวคือ ให้ตัดข้อ 3.3 ในประกาศฉบับเดิมออก ซึ่งข้อ 3.3 ระบุว่า ให้กระทำได้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในช่วงคืนวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี โดยให้จุดและปล่อยตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันถัดไป ตรงนี้ตัดออก นั่นหมายความว่า จะขออนุญาตกับนายอำเภอท้องที่เพื่อปล่อยโคมได้แค่ 2 วันคือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันลอยกระทงเล็ก และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 หรือวันลอยกระทงใหญ่ เท่านั้น ส่วนเวลาอนุญาตให้ปล่อยได้ยังเป็นช่วงเวลาตามประกาศฉบับเดิม

นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน ข้อ 5 ซึ่งระบุว่า ชนิด และขนาดของโคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่จะทำการจุดและปล่อยขึ้นไปสู่อากาศจะต้องมีขนาดมาตรฐานทำจากกระดาษว่าว ขนาดกว้าง x ยาว ไม่เกิน 50 x 75 ซม./แผ่น ใช้ประกอบโคมจำนวน ไม่เกิน 72 แผ่น/โคม ปากโคมมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 ซม. หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษสีเดียวกับท้องฟ้า เช่น สีฟ้า สีขาว และสีเทา กรณีโคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ที่มีขนาดปริมาตร เกิน 1 ลบ.ม. การจุดและปล่อยต้องได้รับอนุญาตตาม โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นฉบับใหม่

แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ 7 เกี่ยวกับ สถานที่จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ โดยให้นายอำเภอระบุพื้นที่ การจุดและปล่อย โคมลอยโคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันให้ชัดเจนถึงเขตของปริมณฑลในการอนุญาต โดยให้เพิ่มเติดว่า จะต้องแจ้ง จำนวน ชนิด และขนาดของ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในการอนุญาตให้จุดและปล่อย

ประกาศฯ ที่แก้ไขอีกคือ ข้อ 9.1 ข้อ 9.3 และข้อ 9.4 ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับพื้นที่ห้ามจำหน่าย ห้ามปล่อย โคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ในสถานที่ต่างๆ อาทิ ในวัด โรงเรียน ทางสาธารณะ ที่สาธารณะ สถานที่ราชการ พื้นที่ที่อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ และเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ (รายละเอียดดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้หลังจากที่ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ นั่นหมายความว่า ในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 ที่จะถึงนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งจังหวัดไม่สามารถจัดให้มีการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศได้

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้