เชียงใหม่หัวหดหลัง สตง.ภาค8 ติงจ้างออแกไนซ์ได้งานไม่คุ้มค่างบประมาณ การทำ TOR ไม่ชัดเจนทำรัฐเสียเปรียบได้ของถูก อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ

เชียงใหม่หัวหดหลัง สตง.ภาค8 ติงจ้างออแกไนซ์ได้งานไม่คุ้มค่างบประมาณ การทำ TOR ไม่ชัดเจนทำรัฐเสียเปรียบได้ของถูก อุปกรณ์ไม่มีคุณภาพ

- in headline, จับกระแสสังคม

ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนที่ผ่านมา นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงถึงข้อเสนอแนะการจ้างจัดงาน หรือ Event Organizer ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีการตรวจสอบการจ้างจัดงาน หรือ Event Organizer ของราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น พบว่า กระบวนการจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้พิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไป

“สำหรับข้อตรวจพบมี 3 เรื่องสำคัญคือ การกำหนดของงาน หรือ TOR หน่วยงานที่จัดจ้างไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติอื่นของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ ว่าแต่ละรายการต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะ ชนิด ปริมาณ หรือคุณภาพ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ชัดเจน ซึ่งทำให้มีผลต่อการคำนวณราคากลาง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก TOR ในการตรวจรับงานได้  นอกจากนี้ยังพบว่าการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางยังไม่เป็นไปตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการกำหนดราคากลาง ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้มีหนังสือของกระทรวงการคลังด่วนที่สุดลงวันที่ 17 ก.ย.56 กำหนดเป็นแบบแผนไว้แล้ว กล่าวคือ หน่วยงานจัดจ้างมักจะไม่ถอดแบบสำรวจปริมาณงานและประเมินราคากลางตามหลักวิชาการ กิจกรรมบางกิจกรรมสามารถดำเนินการเองได้ แต่ได้รวมกิจกรรมนั้นไว้ในขอบเขตงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ไม่ได้นำระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ส่งผลทำให้การกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าความเป็นจริง”หน.สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลของคณะกรรมการพิจารณาผลไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่า พิจารณาจากราคารวมหรือหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาอย่างไร ทำให้หน่วยงานไม่สามารถนำไปกำหนดค่าเฉลี่ยตามผลงานของผู้รับจ้างเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผล ซึ่งปัญหาทั้ง 3 ประการ ได้มีข้อแนะนำหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่าของงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไป รวมทั้งเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย จะขอให้การกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR ให้กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ว่าแต่ละกิจกรรมหรือรายการ ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะ ชนิด ปริมาณ และคุณภาพรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณราคากลางและการตรวจรับงาน

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า สำหรับการเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด ตามคู่มือที่ได้แจ้งไว้แล้ว ในส่วนที่ 3 การที่จะพิจารณาผลให้หน่วยงานต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และขอกำชับให้หน่วยงานต่างๆ นำข้อแนะนำนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาผลในทุกหน่วยงานด้วย

ด้านนางสาวอัญชลี เจริญทรัพย์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หนังสือฉบับนี้เป็นหนังสือที่ออกมาจาก สตง.ภาค 8 เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่า ช่วงหลังๆ มานี้ส่วนราชการจะมีการจัดอีเว้นท์ และใช้บริการจากออแกไนซ์เป็นจำนวนมาก ผลการตรวจสอบพบว่ามีหน่วยงานหลายๆ แห่งปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน รวมทั้ง 4 จังหวัดในความรับผิดชอบของพื้นที่ สตง.ภาค 8 ทั้งเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ทาง สตง.ภาค 8 จึงมีหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเวียนให้หน่วยงานในพื้นที่ทบทวนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ

“มีข้อสังเกตเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำ TOR คือการจัดทำรายละเอียดของงานที่จะจัดจ้างอีเว้นท์ ไม่ละเอียดรอบรอบ ทำให้มีผลกับราคา สิ่งที่ต้องการคือของดี แต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียด เวลาผู้รับจ้างทำผลงานที่ออกมา ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง เพราะผู้รับจ้างจะใช้ของถูก จึงเกิดผลเสียหายแก่ราชการ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบ หากมีการตรวจพบซึ่งจะพบในประเด็นนี้มากเนื่องจากไม่มีการกำหนดรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น คุณภาพของวัสดุเป็นตัวที่จะบ่งบอกชัดเจนว่า หากไม่กำหนดผู้รับจ้างก็จะนำของราคาถูกมาส่งให้ พอถึงขั้นตอนกรรมการตรวจรับก็ไม่สามารถตรวจรับได้ เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่กำหนดกับตัวงานที่ผู้รับจ้างทำเป็นตัวเดียวกันหรือไม่”ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 กล่าวและว่า

อีกประเด็นที่สำคัญมากก็คือ การกำหนดราคากลาง ไม่ว่าจะเป็นราคากลางของงานใดก็ตาม หากมีระเบียบอื่นมาเกี่ยวข้องในการกำหนดราคา ต้องไปอ้างอิงตามระเบียบ ตัวอย่างเช่นการจัดงานอีเว้นท์นั้นมีส่วนเกี่ยวกับฝึกอบรม ต้องนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมมาเป็นตัวกำหนดราคากลางตามระเบียบที่กำหนดให้เบิกได้ อยากฝากถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน หากมีข้อสงสัยในประเด็นการจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนดำเนินการขอให้หารือไปทาง สตง. ได้ ทาง สตง. พร้อมที่จะแนะนำสิ่งที่จะทำให้ส่วนราชการได้ทำถูกระเบียบ

ขณะที่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเป็นข้อสั่งการต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ว่า เรื่องนี้ขอมอบคลังจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยจะขอทาง สตง.ภาค 8 ให้คำชี้แนะแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้ด้วย เพื่อให้ทุกส่วนราชการจะได้ทำงานให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้