เชียงใหม่สั่ง 25 อำเภอเข้มคัดกรองและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่

เชียงใหม่สั่ง 25 อำเภอเข้มคัดกรองและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ร่อนหนังสือถึง 25 อำเภอ เฝ้าระวังและเพิ่มมาตรการตรวจสอบการเข้าพักของนักท่องเที่ยวจีนในพื้นที่ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เช่นเดียวกับสพฐ.ที่ร่อนหนังสือแจ้งสถานศึกษาทุกแห่ง

วันนี้ (27 มกราคม 2563) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่องมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แจ้งไปยัง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  จากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโรคปอดอักเสบเชื้อไวรัสนี้เป็นโรคติดต่อจากระบบทางเดินหายใจและสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยได้เพิ่มมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเข้มงวด  สำหรับสถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าจากระบบเฝ้าระวังฯ พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคจำนวน 9 ราย และผลตรวจยืนยันไม่พบเชื้อจำนวน 6 ราย อีกจำนวน 3 ราย รอผลการตรวจและเฝ้าระวังตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

1.เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยและตรวจสอบการลงทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกแห่งในพื้นที่อย่างละเอียด โดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลและหน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการตรวจเพื่อคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หากพบนักท่องเที่ยวชาวจีนต้องสงสัย อาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย ภายใน 14 วันหลังเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ดำเนินการประสานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภอ หรือโรงพยาบาลในพื้นที่โดยทันที ที่กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 053-211048-50

2.ให้อำเภอขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม สถานบริการและสถานประกอบการทุกแห่งในพื้นที่อำเภอ ในเบื้องต้นให้ดำเนินการคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามารับบริการในสถานที่ของตน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยควรจัดเตรียมบุคลากรผู้ทำหน้าที่คัดกรองและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวัดไข้ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย

และ 3.ให้อำเภอสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันตนเองจากโรคดังกล่าว ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ควรหลีกเสี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่มีอาการไอ จาม หมั่นลางมือให้สะอาด และรับประทานอาหารปรุงสุกร้อนเป็นต้น และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อมาตรการควบคุมโรคดังกล่าวของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

เช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวด้วย.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้