เชียงใหม่ซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวและอาคารถล่มสมมุติสถานการณ์ในพื้นที่จอมทอง

เชียงใหม่ซ้อมแผนรับมือแผ่นดินไหวและอาคารถล่มสมมุติสถานการณ์ในพื้นที่จอมทอง

เชียงใหม่ซ้อมแผน “เผชิญเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม” เต็มรูปแบบ สมมุติสถานการณ์เกิดแผ่นดินไหว ในพื้นที่อำเภอจอมทอง หลังจากปีนี้มีแผ่นดินไหวติดต่อกันถี่ยิบ

ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 “การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม” ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise : FSX) โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณภัยด้านความมั่นคง 

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ ตั้งแต่การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table – Top Exercise : TTX) และฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ Full-Scale Exercise : FSX) ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวมีความถี่ และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีรอยเลื่อนพาดผ่าน 2 รอยเลื่อน คือ รอยเลื่อนแม่จัน และรอยเลื่อนแม่ทา ซึ่งรอยเลื่อนดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดแผ่นดินไหว สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็นจำนวนมาก

สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ เป็นการซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise : FSX) กำหนดสถานการณ์สมมุติการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานีวัดความสั่นสะเทือน และสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ตรวจสอบแผ่นดินไหวมีขนาด 6.3 จุดศูนย์กลางอำเภอจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งอพยพนักเรียนไปยังจุดรวมพล มีนักเรียนบาดเจ็บ 18 คน (เขียว 5 คน,เหลือง 13 คน) เวลา 11.30 น. เกิดอาร์ฟเตอร์ซ็อก ขนาด 4.5 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จึงขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ และควบคุมสถานการณ์ได้ การฝึกซ้อมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อม ทางด้านกำลังคนอุปการะเครื่องมือ ในการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้