เชียงใหม่กำหนด คิกออพขับเคลื่อนนโยบาย”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”หลังประชุมทีมวิทยากรระดับอำเภอ และชุดปฏิบัติงานในพื้นที่

เชียงใหม่กำหนด คิกออพขับเคลื่อนนโยบาย”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”หลังประชุมทีมวิทยากรระดับอำเภอ และชุดปฏิบัติงานในพื้นที่

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

เชียงใหม่ประชุมทีมวิทยากรระดับอำเภอ 2 ชุดครบ 25 อำเภอก่อนจะคิกออพขับเคลื่อนนโยบาย”โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”ของมุ่งเป้าให้พี่น้องชาวไทยอยู่อย่างมีความสุข

ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชน พร้อมชี้แจงถึงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเรื่อง การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า เมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการอบรมทีมวิทยากรระดับอำเภอและชุดปฏิบัติการระดับตำบลจาก 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จอมทอง ดอยสะเก็ด แม่วาง ดอยหล่อ หางดง สันป่าตอง  แม่แจ่ม  ฮอด  ดอยเต่า และอำเภออมก๋อย มีผู้มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 1,400 คน

สำหรับ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายภารกิจเพื่อให้ทุกกลไกร่วมกันขับเคลื่อน ตามแนวทางที่เป็นกรอบหลัก โดยเร่งดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 10 ประการ อันได้แก่ 1.สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง เน้นสร้างความสามัคคีปรองดอง 2.คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยการดูแลผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

3.ชุมชนอยู่ดีมีสุข มุ่งพัฒนาอาชีพ เสริมรายได้ให้ประชาชน 4.วิถีไทยวิถีพอเพียง ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการดำเนินชีวิตทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 5.รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย เน้นให้ประชาชนมีความรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการเป็นพลเมืองที่ดี  6.รู้กลไกการบริหารราชการที่ต้องให้ประชาชนเข้าใจการบริหารราชการทุกระดับ เพื่อมุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชน 7.รู้จักประชาธิปไตย ไทยนิยม ให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมาภิบาล 8.รู้เท่าทันเทคโนโลยี ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องผ่านโครงการสำคัญ เช่น อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน 9.ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด บูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร และ10.งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน คือกำหนดกิจกรรมของส่วนราชการที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่

ทางด้านนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผวจ.เชียงใหม่ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการ โดยในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้จะ มีการประชุมผ่านระบบ VCF  เป้าหมายเป็นปลัดอำเภอทุกคน พัฒนาการอำเภอและพัฒนากรทุกคน เพื่อเตรียมการจัดเวที KICK OFF ครั้งใหญ่ หลังจากถ่ายทอดแนวทางให้ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นตัวแทนในพื้นที่เข้าไปให้ความรู้ในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็น รูปธรรม

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมในโซนเหนือจำนวน 14 อำเภอ ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม ซึ่งผวจ.เชียงใหม่ได้มอบนโยบายให้กับชุดความรู้ให้ทีมขับเคลื่อนประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ/ตำบล บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มี หรือจะมี โครงการกิจกรรมลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อสั่งการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตลอดจน ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้