เชียงดาวอบรมจิตอาสาดับไฟป่าสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมดูแลป่า

เชียงดาวอบรมจิตอาสาดับไฟป่าสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมดูแลป่า

อำเภอจับมือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและภาคีดอยหลวงเชียงดาวจัดอบรมจิตอาสาดับไฟป่า สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันดูแลและปกป้องผืนป่า ลดผลกระทบหมอกควัน


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 (ค่ายพิชิตปรีชากร) นายชัชวาลย์ พุทโธ นายอำเภอเชียงดาวเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาว ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ร่วมกับอำเภอเชียงดาว ภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว จัดขึ้น
นายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว กล่าวว่า อำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศปกคลุมไปด้วยภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปิง ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้อำเภอเชียงดาวประสบปัญหาหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง การเผาวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรของราษฎรในพื้นที่ ส่งผลค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน ประกอบกับในห้วงปี 2562 เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่ผ่านมา และระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ยังได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บริเวณดอยเชียงดาวขึ้น ซึ่งในระยะเวลานั้นเกิดจุดความร้อน (Hotspot) บริเวณดอยเชียงดาว มากถึง 60 จุด มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน 3,765 ไร่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และภาคเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ของอำเภอเชียงดาวและจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว อำเภอเชียงดาว ร่วมกับกลุ่มภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว หน่วยงานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในท้องที่อำเภอเชียงดาว ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติผาแดง สถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาว และสถานีควบคุมไฟป่าเชียงดาว ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมจิตอาสาป้องกันไฟป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้ราษฎรในท้องที่อำเภอเชียงดาว ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงปัญหาหมอกควันไฟป่า และสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างการมีส่วนร่วมและแนวร่วมในการป้องกันไฟป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่
กิจกรรมในครั้งนี้ได้วิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟป่า การป้องกันไฟป่า
การใช้เครื่องมือและอุปรณ์ในการดับไฟป่า ฝึกปฏิบัติการดับไฟป่า การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแจ้งเหตุเกิดไฟป่า
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยราษฎรจำนวน 83 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จำนวน 3 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 830 คน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2562
รุ่นที่1 ราษฎรจากตำบลเชียงดาว และตำบลแม่นะ จำนวน290คน
รุ่นที่2 ราษฎรจากตำบลปิงโค้ง ตำบลแม่งาย และตำบลแม่นะ จำนวน270คน
รุ่นที่3 ราษฎรจากตำบลเมืองนะ ตำบลทุ่งข้างพวง และตำบลเมืองคอง จำนวน270คนโดยขอสนับสนุนงบประมาณจากภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้