เครือข่ายแรงงานข้ามชาติยื่นข้อเรียกร้อง

เครือข่ายแรงงานข้ามชาติยื่นข้อเรียกร้อง

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

ตัวแทนเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ เข้ายื่นข้อเรียกร้อง ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติสากล

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่หน้าอาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ประกอบด้วย องค์กรที่ทำงานด้านส่งเสริมสิทธิด้านแรงงาน 15 องค์กร นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนคนทำงานทุกสาขาอาชีพ ประมาณ 100 คน เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นข้อร้องเรียนเนื่องในวันกรรมกรสากล 2017 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับข้อร้องเรียน 

ตามข้อเรียกร้องในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า จากการประเมินสถานการณ์ด้านแรงงานภายในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมของภาคเหนือมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดตั้งสหภาพแรงงานและไม่มีส่วนร่วมในคณะกรรมการไตรภาคีชุดต่างๆ คนงานทำงานบ้าน และคนทำงานในภาคเกษตรกรรมไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน รวมถึง ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  เช่น  เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ วันหยุดที่ได้รับ ค่าจ้าง วันหยุดพักผ่อนประจำปี

แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับสิทธิเฉกเช่น แรงงานทั่วไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด เช่น ไม่ได้รับค่าจ้างตามอัตราจ้างขั้นต่ำ ไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุดและวันลาตามที่กฎหมายกำหนด ต้องทำงานล่วงเวลาโดยไม่สมัครใจ และเข้าไม่ถึงระบบประกันสังคม เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องอาชีพ และเอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน นายจ้างบางรายไม่ได้นำลูกจ้างไปขึ้นทะเบียนประกันสังคม และคนงานส่วนที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมก็ยังมีปัญหาการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ เช่น การใช้สิทธิที่เบิกเงินสงเคราะห์บุตรและกรณีรับเงินบำเหน็จชราภาพ

นอกจากนั้น แรงงานข้ามชาติยังถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง และยังถูกเรียกรับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีการเลือกปฏิบัติในการจ่ายค่าจ้างระหว่างแรงงานหญิงและแรงงานชาย  แรงงานในภาคบริการยังคงถูกเลือกปฏิบัติและตีตราจากสังคม ด้วยเหตุผลของความแตกต่างทางเพศยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพเฉกเช่นแรงงานทั่วไป จึงมีข้อเรียกร้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ให้จังหวัดเชียงใหม่จัดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและราคาถูกสำหรับคนทำงานทุกคนด้วย.

You may also like

ไฟป่ารุนแรง ค่าฝุ่นpm2.5 เชียงใหม่พุ่ง สำนักฯ16 สั่งงดชิงเผาระหว่างวันที่ 27-29 ก.พ.เป็นรอบที่ 2 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่น

จำนวนผู้