เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ชวนเกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวนาปรังหวังลดความเสี่ยงราคาตกต่ำ

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ชวนเกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวนาปรังหวังลดความเสี่ยงราคาตกต่ำ

- in headline, การศึกษา-เกษตรกร

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนให้หันมาปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลดความเสี่ยงราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ หลังมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5,000 ไร่

นายธนเดช วงค์เขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง การดำเนินงานโครงการการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรทำการปลูกพืชอื่น เพื่อลดรอบการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่มีความเหมาะสม และมีตลาดรองรับผลผลิตจะสามารถช่วยลดปริมาณข้าวใหม่ที่จะออกสู่ตลาด รวมทั้งเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกร ตลอดจน สามารถสร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่น และได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีรายได้ดีในอนาคต

สำหรับ การปลูกพืชในช่วงหน้าแล้ง ตามปฏิทินการเพาะปลูกจะนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 เมษายน ของทุกปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีการปลูกพืชในหน้าแล้ง ได้แก่ ข้าวนาปรัง และพืชผัก อาทิ หอม กระเทียม หอมหัวใหญ่ และพืชตระกูลถั่ว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 5,157 ไร่ ในพื้นที่ 17 อำเภอ ส่วนงบประมาณในการปรับเปลี่ยนไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมจะต้องไม่ทำการปลูกข้าวนาปรัง และทำการปลูกพืชอื่น ยกเว้น หญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย เผือก พืชปุ๋ยสด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผลไม้ยืนต้น และพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวมากกว่า 120 วัน ภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลทางวิชาการความเป็นไปได้ในการผลิต และความต้องการของตลาด

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนให้เกษตรกรปรับระบบการปลูกข้าว เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะฝนทิ้งช่วง และลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิต หากเกษตรกรทำการปลูกข้าว และได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ได้น้อย ส่งผลให้ผลผลิตข้าวได้น้อยลงไปด้วย และในการปลูกพืชแต่ละช่วงขอให้เกษตรกรให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเพาะปลูก โดยทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่สำงานเกษตรอำเภอทุกที่ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการผลิตพืช และเป็นการวางแผนการเชื่อมโยงการตลาดให้กับเกษตรกรต่อไป.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้