อ.ลี้ ถ่ายทอดเทคโนฯ-นวัตกรรม พัฒนาผลผลิต-เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

อ.ลี้ ถ่ายทอดเทคโนฯ-นวัตกรรม พัฒนาผลผลิต-เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ลำพูน / อ.ลี้ มุ่งถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้เกษตรกร 100 ราย ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  (Field Day) ปี 64  เพื่อพัฒนาผลผลิต พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นที่ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ลี้ หมู่ 8 ต.แม่ตืน  อ.ลี้ จ.ลำพูน  หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี  2564  โดยมี นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อมุ่งถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ให้กับเกษตรกรจำนวน 100 ราย ซึ่งได้แบ่งกลุ่มตามสถานีเรียนรู้จำนวน 5 สถานี  ประกอบด้วย  1. การลดต้นทุนการผลิต   2. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า   3.การป้องกันกำจัดโรคแมลงและแมลงศัตรูลำไย   4.การเลี้ยงผึ้งในสวนลำไย   5.การผลิตลำไยคุณภาพ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศเกิดความเปลี่ยนแปลง จึงต้องบริหารจัดการพืชให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุนการผลิต  ตลอดจนมีกระบวนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันด้านราคาได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรด้วยการแปรรูป การเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดิน และลดการพึ่งพากลไกราคาด้วยการทำไร่นาสวนผสม โดยเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน ทำให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวซึ่งภายในงานนี้ ทางเทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้  ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้กับเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต และการทำการเกษตรปลอดภัย ปลอดสารพิษ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับเกษตรกร ในการใช้สารชีวภัณฑ์ และฮอร์โมนบำรุงพืชชนิดต่างๆ เช่น บิวเวอเรีย ไตรโครเดอร์ม่า เมธาไรเซียม บีที บีเอส ฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนนมสด ฮอร์โมนหน่อกล้วย เป็นต้น เป็นการควบคุมศัตรูพืช ขณะเดียวกันก็บำรุงพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการลดต้นทุน ทั้งยังเพิ่มผลผลิต  อันเป็นการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร รักษาสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น เกิดการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขยายผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้