อบจ.เชียงใหม่MOUมอบเงิน 13.67 ล้านบาทให้กับมูลนิธิฯเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นpm2.5

อบจ.เชียงใหม่MOUมอบเงิน 13.67 ล้านบาทให้กับมูลนิธิฯเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นpm2.5

อบจ.เชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนงบประมาณ 13.67 ล้านบาทให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นpm2.5 เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่น จังหวัดและชุมชนในพื้นที่

เมื่อวันที่1 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผวจ.เชียงใหม่ รองประธานมูลนิธิฯ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายศิริพงษ์  นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควันระหว่างมูลนิธิฯกับอบจ.เชียงใหม่ โดยมีนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่,นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดอบจ.เชียงใหม่,นายสมชาติ วัฒนากล้า ผอ.สำนักการช่าง อบจ.เชียงใหม่ ร่วมลงนามตัวแทนจากสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอได้ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งโดยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินภารกิจในด้านการป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันที่เกิดขึ้นทุกปีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนหรือระดมทุนจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนภารกิจในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ตลอดจนภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรืออื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจัดหาหรือระดมทุนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนบุคคลทุกเชื้อชาติที่ได้รับบาดเจ็บจากการเช้าช่วยเหลือตลอดจนถูกผลกระทบจากภารกิจในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ตลอดจนภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรืออื่นๆ ในพื้นที่ และดำเนินเพื่อสาธารณประโยชน์

ผวจ.เชียงใหม่กล่าวอีกว่า ในปีที่ผ่านมามูลนิธิฯได้ให้การช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิต จำนวน 4 รายๆละ 5 หมื่นบาทรวมทั้งสิ้น 2 แสนบาท ให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ 2รายๆ ละ 1 หมื่นบาทและผู้ที่แจ้งเบาะแสซึ่งนำไปสู่การจับกุมในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน 1 ราย 5 พันบาทรวมเป็นเงิน 225,000 บาทและมูลนิธิฯได้จัดสรรเงินให้ 24 อำเภอดำเนินกิจกรรม Kick off รวมเป็นเงิน 5 แสนบาท ซึ่งปีนี้มูลนิธิฯเล็งเห็ฯว่าการจะทำให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันเกิดผลสำเร็จได้ปัจจัยสำคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ มูลนิธิฯจึงขอรับการสนับสนุนจากอบจ.เชียงใหม่จำนวน 13,670,000 บาทเพื่อสนับสนุนไปยังที่ทำการปกครองอำเภอ 24 แห่งในพื้นที่ 644 หมู่บ้านทีเป็นพื้นที่ติดป่าและมีความเสี่ยงในการเกิดไฟ แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ

ด้านนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า อบจ.เชียงใหม่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่และมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 และพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ซึ่งเห็นว่าการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นpm2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่จะประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพด้ต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงจัดสรรงบประมาณกว่า 13.67 ล้านบาทให้กับมูลนิธิฯเพื่อนำไปบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และเติมเต็มให้กับหมู่บ้านที่มีงบประมาณดำเนินการไม่เพียงพอหรือขาดงบฯไปจำนวน 644 หมู่บ้าน นอกจากนี้อบจ.เชียงใหม่ยังได้สนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์การดับไฟป่าและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นpm2.5 กับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้