อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “อบจ.เชียงใหม่การส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงาน “อบจ.เชียงใหม่การส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับการส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ AI Future of Technology in Northern Education สนองนโยบาย “นายกฯพิชัย” “ ลูกคุณเราดูแล ลูกเราต้องเท่ากัน ” และ “ การศึกษาระดับโลกใกล้บ้าน ” นำไปสู่การขับเคลื่อนและดำเนินงาน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.66 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับการส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ AI Future of Technology in Northern Education ตามนโยบายด้านการศึกษาของนายพิช้ย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่า “ ลูกคุณเราดูแล ลูกเราต้องเท่ากัน ” และ “ การศึกษาระดับโลกใกล้บ้าน ” นำไปสู่การขับเคลื่อนและดำเนินงาน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค ในระบบการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสสร้างความเท่าเทียม โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มภาคีเครือข่าย สถาบัน หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาที่ได้นำนิทรรศการ องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์สัมมาชีพ และการแสดงของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมงาน 

โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาที่ได้นำนิทรรศการ องค์ความรู้ และการแสดงของเด็ก เยาวชน นักเรียน ที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเวทีแห่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้