อบจ.เชียงใหม่มอบเงินกว่า 69 ล้านบาทซื้อโมเดอน่าให้รพ.มหาราชนครเชียงใหม่และมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข

อบจ.เชียงใหม่มอบเงินกว่า 69 ล้านบาทซื้อโมเดอน่าให้รพ.มหาราชนครเชียงใหม่และมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข

อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินกว่า 69 ล้านบาทสำหรับการจัดซื้อวัคซีน Moderna  นอกจากนี้ยังได้จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้สำหรับงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยันทำตามกรอบนโยบายการบริหารงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน ที่ว่า “สุขภาพดีใกล้บ้าน” โดยมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงใหม่ควบคุมการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด

วันนี้ (5 พ.ย.64)  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินจำนวน 69,600,000 บาท ให้กับ ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดซื้อวัคซีน Moderna จำนวน 60,000 โดสๆละ 1,160 บาท และมอบชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) จำนวน 30,000 ชุด ให้กับ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบตู้เก็บวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส              โคโรนา 2019 (โควิด 19) Moderna ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ และนายแพทย์ธีรวัฒน์ วงศ์ตัน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  จำนวน 1 ตู้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี   

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยหนึ่งในภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำคัญเป็นอันดับต้น คือ การให้บริการสาธารณะในการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดการสาธารณสุข เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ ในการพัฒนาด้านสาธารณสุข ตามกรอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ดูแลเศรษฐกิจให้มั่นคง พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ด้วยบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นไปตามกรอบนโยบายการบริหารงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน ที่ว่า “สุขภาพดีใกล้บ้าน”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การจัดการสาธารณสุข ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ร่วมกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนเพื่อร่วมบูรณาการดังต่อไปนี้ จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) : Moderna จำนวน 60,000 โดส เป็นจำนวเงิน 69,600,000.-บาท (หกสิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อนำไปเพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดซื้อผ่านศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนชุดตรวจโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) จำนวน 30,000 ชุด ให้กับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที และตัดวงจรการระบาดอันเป็นยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

สนับสนุนตู้เย็นสำหรับหน่วยจัดเก็บและหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) : Moderna ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มอายุการจัดเก็บวัคซีนฯ และเพื่อให้วัคซีนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้กับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ตู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบูรณาการดังกล่าวจะเป็นการขยายศักยภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุขและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาด้านสาธารณสุข ของจังหวัดเชียงใหม่ อันจะเป็นป้องกันและควบคุมโรคติดต่อซึ่งได้มาตรฐานตามหลักสากล และส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

นายกอบจ.เชียงใหม่ ยังกล่าวถึง การจัดซื้อวัคซีนโมเดอน่าที่อบจ.เชียงใหม่สั่งซื้อผ่านสภากาชาดไทยจำนวน 1 แสนโดสว่า ในล็อตแรก อบจ.เชียงใหม่จะได้รับการจัดสรรวัคซีนมากว่า 1.1 หมื่นโดส ซึ่งการบริหารจัดการวัคซีนทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยผู้ที่จะได้รับวัคซีนดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไข 5 ข้อตามที่สภากาชาดไทยกำหนด คือบุคลการทางการแพทย์ ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส บุคลากรทางการศึกษา เป็นต้นทั้งนี้จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนด้วย ส่วนวัคซีนโมเดอน่าที่จัดซื้อผ้่านศูนย์ศรีพัฒน์ครั้งนี้ ก็มอบให้ทางคณะแพทย์ศาสตร์ มช.เป็นผู้ดำเนินการเช่นกัน ซึ่งอบจ.เชียงใหม่ได้ใช้งบประมาณในการสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดูแลด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั้งเครือ่งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนถุงยังชีพและอาหารสำหรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนามด้วย.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้