อบจ.เชียงใหม่ชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกัน “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

อบจ.เชียงใหม่ชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกัน “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

อบจ.เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกัน “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก “เพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีส่งต่อให้กับลูกหลานในอนาคต

ที่ลานกิจกรรมชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็ฯประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 562 พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดวาดภาพในหัวข้อ เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2019 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2562 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “One Piece One Life ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า      ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 โดยให้กำหนดวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยสืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทาน แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน ใจความเกี่ยวกับสถานการณสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรง ห่วงใยต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบ อยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่ว มือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช้เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอด ปลอดภัยของโลกด้วย

นายกอบจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันปัญหาขยะพลาสติกได้กลายเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล โดยปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกมากถึง 2.7 ล้านตัน แบ่งเป็นถุงพลาสติก 80% หรือประมาณ 2 ล้านตัน เฉลี่ย 5,300 ตันต่อวัน  รัฐบาลตั้งเป้าหมายลด ละ เลิก ใช้พลาสติกภายในปี 2565 และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 อบจ.เชียงใหม่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่ดูแลพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่ในการรับกำจัดขยะและขยะพิษ จะเป็นผู้ถือธงนำในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และขอบคุณทุกภาคส่วนที่จะจับมือกันเพื่อลดการใช้พลาสติก ลดปริมาณขยะ และอยากเชิญชวนทุกภาคส่วนและประชาชน ลดและงดใช้ถุงพลาสติก ให้ใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายใช้สอย และดำเนินชีวิตประจำวันแทน รวมทั้งร่วมกันเก็บและคัดแยกขยะตั้งแต่ในบ้านเรือน โรงเรียน หน่วยงานและชุมชน เพื่อให้ขยะพลาสติกและมูลฝอยหมดไปอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานเราในอนาคตต่อไป.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้