อบจ.ลำพูน สมาพันธ์อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมกับกรมหม่อนไหมจัดงาน “เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา”ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย.66

อบจ.ลำพูน สมาพันธ์อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมกับกรมหม่อนไหมจัดงาน “เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา”ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย.66

อบจ.ลำพูน สมาพันธ์อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมกับกรมหม่อนไหมจัดงาน “เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา”ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย.66 ที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย อบจ.ลำพูน หวังดันจังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียง ผู้ว่าฯลำพูนเผยปีที่ผ่านมายอดจำหน่ายหัตถกรรมผ้า 4 กลุ่มทะลุ 400 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566  เวลา 17.00 น. ที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายประกอบ เผ่าพงษ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม และนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา ตามโครงการอัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล เพื่อผลักดันจังหวัดลำพูนเป็น “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและสื่อมวลชนร่วมงานจำนวนมาก

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนเป็นแหล่งรวมของผ้าไทยและเป็นผู้นำผ้าไทยในภาคเหนือก็ว่าได้ เพราะความหลากหลายของชาติพันธุ์ในพื้นที่จึงทำให้มีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าที่มีถึง 4 กลุ่มคือทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้ายกดอก และผ้าทอมือ จังหวัดลำพูนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมของจังหวัดลำพูนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดลำพูน ประกอบกับการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้นำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ผ่านการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามแนวพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” การส่งเสริมการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติลดการใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยบนพื้นฐานการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพระราชทานแบบลายผ้าพระราชทานให้แก่กลุ่มทอผ้าและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมถึงงานหัตถกรรมของจังหวัดลำพูนได้รับการพัฒนา ต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้าและประชาชนชาวจังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสที่ดีของชีวิตอย่างยังยืน

สำหรับการจัดงานเส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนาในครั้งนี้ จึงถือเป็นการจัดงานที่ถูกที่ ถูกเวลาและเหมาะเจาะมาก เพราะเมื่อปี 2565 ผลิตภัณฑ์ผ้า 4 กลุ่มของจังหวัดลำพูนมียอดจำหน่ายสูงถึง 400 ล้านบาท และปี 2566 นี้ยอดรายได้ก็น่าจะเพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดลำพูนเองก็พยายามสนับสนุนทุกช่องทางในการหาตลาดโดยเฉพาะกลุ่มที่พัฒนาใหม่ ปีที่ผ่านมาผ้าทอของจังหวัดลำพูนเข้ารอบรองชนะเลิศเกือบ 10 ผืนและได้รับรางวัลชนะเลิศมาด้วย 1 ผืน และขณะนี้ได้รับลายพระราชทานฯมาซึ่งอยู่ในขั้นตอนกำลังผลิตเพื่อที่จะส่งเข้าประกวดอีก

“จังหวัดลำพูนได้จัดเตรียมความพร้อมในการต้อนรับแขกผู้มาร่วมงานเส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนาครั้งนี้อย่างทั่วถึง การจัดงานครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้เกิดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตผล ที่อยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น”ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าว

ด้านนายประกอบ เผ่าพงษ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้กล่าวถึงรายละเอียดการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 ว่า การประกวดในปีนี้ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทการแข่งขันสาวไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน ทั้งเส้นไหมน้อย เส้นไหมลืบ ทั้งในระดับนักเรียนประถม มัธยม และบุคคลทั่วไป ประเภทผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ตรานกยูงพระราชทานสีทอง สีเงิน สีน้ำเงิน และสีเขียวซึ่งแต่ละชนิด ได้กำหนดให้มีผ้าไหมที่มีชื่อเสียงของไทยเทคนิคต่าง ๆ อาทิ ผ้าไหมยกดอก ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมแพรวา ผ้าโฮล (สตรีและบุรุษ) ผ้าไหมอัมปรม ผ้าขิดไหม ผ้าไหมหางกระรอก ผ้าขาวม้าไหม ผ้าไหมเทคนิคผสม ผ้าไหมจากทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน เป็นต้น

ส่วนทางด้านนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด ได้ร่วมกันจัดงาน “เส้นทางสายไหม อัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานขององค์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ สืบทอด พัฒนา นำไปสู่การธำรงรักษาผ้าไทยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคเหนือ สนับสนุนการผลิตและจำหน่ายผ้าไทย ผ้าทอ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดงาน “การประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2566 และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการด้านผ้าไหม และผ้าพื้นถิ่นภาคเหนือ

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้าทางภูมิปัญญาท้องถิ่น การประกวดผ้าพื้นถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ กิจกรรมการเดินแบบอัตลักษณ์ผ้าไทยล้านนากิจกรรมการ work shop การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และวิสาหกิจชุมชน (SME) ฯลฯ งานจัดระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18.00 น. ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน.

 

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้