อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำติดตามสถานการณ์น้ำ กำชับจัดสรรน้ำตามแผนและลำดับความสำคัญของการใช้น้ำ อุปโภคบริโภคลำดับแรก

อนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำติดตามสถานการณ์น้ำ กำชับจัดสรรน้ำตามแผนและลำดับความสำคัญของการใช้น้ำ อุปโภคบริโภคลำดับแรก

สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video Conference เผยเขื่อนใหญ่แม่งัดฯมีน้ำเก็บกัก 67% ขณะที่แม่กวงฯมีน้ำเก็บกัก 64.32% ส่วนอ่างขนาดกลางและเล็กมีน้ำร้อยละ 68และ 66 มากกว่าปี 65 กำชับและเน้นย้ำโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำในพื้นที่ เฝ้าติดตามผลการดำเนินการจัดสรรน้ำตามแผนการส่งน้ำฯ และจัดสรรน้ำตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย รักษาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายปราณด์ จรมาศ หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำให้ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video Conference โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานการประชุม รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร มายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 (SWOC1) ตำบล วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 ปัจจุบันเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง โดยเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 179.928 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67.90 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 169.175 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64.32 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กมีปริมาณน้ำถึงร้อยละ 68 และร้อยละ 66 ตามลำดับ ถือว่ามากกว่าปี 2565 และฝายแม่แตง ปริมาณน้ำไหลผ่านฝาย 3.405 ลูกบาศก์เมตร/วินาที สำหรับแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2565/66 วางแผนไว้ 367,648 ไร่ ดำเนินการแล้ว 381,556 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 104 ด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับภาคเกษตรและการผลิตประปา สามารถดำเนินการได้ตามแผน และรายงานสภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 17 – 23 เมษายน 2566 อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสุงสุด 38 – 44 องศาเซลเซียส

ในการนี้ นายวุฒิชัย รักษาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 กำชับและเน้นย้ำโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำในพื้นที่ เฝ้าติดตามผลการดำเนินการจัดสรรน้ำตามแผนการส่งน้ำฯ และจัดสรรน้ำตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ โดยคำนึงถึงการอุปโภคบริโภค การรักษาระบบนิเวศและการท่องเที่ยว การเกษตร ด้านอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรและใช้สอยอื่น ๆ สำหรับฤดูแล้ง ปี 2565/66 ตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2565/ 66

พร้อมทั้ง ติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและดำเนินการกำจัดวัชพืชในทางน้ำชลประทานและทางน้ำสายหลักในความรับผิดชอบตามนโยบายของกรมชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูน้ำหลากที่กำลังจะมาถึง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำและแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รับผิดชอบให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และสร้างความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนที่กำหนด

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้