หอการค้าเชียงใหม่จับมือนักวิชาการมช.เปิดตัวการใช้ดัชนีวัดคุณภาพอากาศภาคประชาชน Plople AQI ถือเป็นครั้งแรกของเมืองและของโลก

หอการค้าเชียงใหม่จับมือนักวิชาการมช.เปิดตัวการใช้ดัชนีวัดคุณภาพอากาศภาคประชาชน Plople AQI ถือเป็นครั้งแรกของเมืองและของโลก

หอการค้าเชียงใหม่จับมือนักวิชาการมช.เปิดตัวการใช้ดัชนีวัดคุณภาพอากาศภาคประชาชน Plople AQI ถือเป็นครั้งแรกของเมืองและของโลกที่ประชาชนกำหนดค่าคุณภาพอากาศของตัวเอง

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หอการค้าเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยวิกฤตหมอกควัน” และแถลงข่าว “การใช้ดัชนีวัดคุณภาพอากาศภาคประชาชน (People AQI)” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลก เมืองแรกของโลก ที่กำหนดค่าคุณภาพอากาศของตัวเอง Plople AQI และสรัางระบบเฝ้าระวัง และเตือนภัยกันเองด้วยค่ามาตราฐาน WHO โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมฮาร์โมไนซ์ ถ.ซุปเปอร์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ในงานสัมมนาครั้งนี้ ผศ.ดร.สมพร จันทระ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมาพูดถึงสาเหตุ ที่มาและองค์ประกอบของหมอกควันในเชียงใหม่ ขณะที่น.พ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศ จะพูดถึงผลกระทบด้านสุขภาพจากหมอกควัน และรศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าโครงการติดตามและประเมินภาวะหมอกควันเพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะพูดถึงเรื่องการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยวิกฤติหมอกควัน

หลังจากพักเบรกแล้ว อ.ปองทิพย์ เที่ยงบูรณะธรรม นักวิจัยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมาพูดถึงเรื่องการจัดการพื้นที่เพื่อลดสาเหตุการเกิดหมอกควัน ขณะที่นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พูดถึงเรื่องผลกระทบของวิกฤติหมอกควันต่อด้านเศรษฐกิจและผศ.ดร.พนม กุณาวงค์ หัวหน้าโครงการย่อยวิกฤตปัญหาหมอกควัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะพูดถึงเรื่องทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน และจากนั้นจะเป็นการแถลงข่าวเปิดตัวการใช้ดัชนีคุณภาพอากาศภาคประชาชน Plople AQI

ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/vU6o2fo3vbLorTJH2.

 

 

You may also like

ม.แม่โจ้ จัด “มหกรรมรากกัญชาอินทรีย์เพื่อทางการแพทย์” คนสนใจเข้าร่วมเพียบ สาธิตวิธีการพร้อมสูตรนำราก รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ของกัญชาไปใช้ประโยชน์เชิงสุขภาพ

จำนวนผู้