สื่อมวลชนร่วมแสดงความเห็นในเวทีสร้างความสามัคคีปรองดองของประเทศ

สื่อมวลชนร่วมแสดงความเห็นในเวทีสร้างความสามัคคีปรองดองของประเทศ

- in headline, จับกระแสสังคม

ผวจ.เชียงใหม่ ชื่นชมตัวแทนองค์กรสื่อ และสื่อมวลชนอาวุโส ในเชียงใหม่ ร่วมเวทีระดมความคิดเห็น  ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสามัคคีปรองดองของประเทศ ในเวทีที่ 5 ของจังหวัดเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ตามคำสั่ง คสช.ที่ 3/2560 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้ 6 ครั้ง โดยในครั้งที่ 5 โดยผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นกลุ่มสื่อมวลชน  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญตัวแทนองค์กรสื่อมวลชนในพื้นที่ นักข่าวอาวุโส  สื่อหลักสังกัด ทั้ง โทรทัศน์  วิทยุ หนังสือพิมพ์  และสื่อออนไลน์ กว่า 40 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในครั้งนี้

ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า สื่อมวลชนถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะความคิดเห็นที่หลากหลายมุมมอง จาก 10 ประเด็นที่กำหนด ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ำ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ ด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ซึ่งทุกประเด็น ตัวแทนสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอความเห็น และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสามัคคีปรองดองของประเทศชาติเป็นอย่างมาก

“โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการปฏิรูปสื่อมวลชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในอนาคต  การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในสังคม การจัดสรรทรัพยากรอย่างเสมอภาค และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศ เป็นต้นหน่วยงานเจ้าภาพจังหวัดเชียงใหม่จะได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ รายงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในชาติ และรวบรวมข้อคิดเห็นจากการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ตามลำดับต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป เป็นครั้งสุดท้าย เวทีที่ 6  ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญกลุ่มนักวิชาการและนักศึกษาเข้าร่วมเสนอความเห็น  ในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น. หลังจากนั้น จังหวัดเชียงใหม่จะได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆ  รายงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในชาติและรวบรวมข้อคิดเห็นจากการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้