สนง.อุตสาหกรรมจ.เชียงใหม่ เปิดพื้นที่ Creative Co-Sharing Space ถนนท่าแพ สร้างโอกาสในการพัฒนาผู้ประกอบการและแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

สนง.อุตสาหกรรมจ.เชียงใหม่ เปิดพื้นที่ Creative Co-Sharing Space ถนนท่าแพ สร้างโอกาสในการพัฒนาผู้ประกอบการและแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และชมรมผู้ประกอบการเครือข่ายท่าแพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเปิดพื้นที่ Creative Co-Sharing Space ถนนท่าแพ จ.เชียงใหม่ พร้อมจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ “โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next Chiang Mai with Creative Economy)” ส่งเสริมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเสริมสร้างศักยภาพ และสามารถสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงยกระดับเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน


วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เปิดพื้นที่ Creative Co-Sharing Space ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดเชียงใหม่ และชมรมผู้ประกอบการเครือข่ายท่าแพ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยประเดิมเปิดพื้นที่ด้วยกิจกรรมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม “โครงการพลิกโฉมเชียงใหม่ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Next Chiang Mai with Creative Economy)”อาทิ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผ้า, ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์, ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเซรามิก, ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับตกแต่ง และอื่น ๆ จำนวนมากกว่า 50 ผลิตภัณฑ์ โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี


นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกอบกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ตลอดจนสามารถสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะสู่การต่อยอดในธุรกิจนวัตกรรมหลังจากนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่จะร่วมกับหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ Creative Co-Sharing Space ถนนท่าแพ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC) ซึ่งจะเป็นการร่วมกันพลิกฟื้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังจากวิกฤตโควิดผ่านพ้นไปอีกด้วย.

You may also like

ผบ.นบ.ยส.35 ระบุชายแดนภาคเหนือยังคงเป็นแหล่งพักยา เล็งตั้งแหล่งข่าวประชาชนแบบลับ หวังเสริมมาตรการป้องกันยาตามแนวชายแดน

จำนวนผู้