สาธารณสุขเชียงใหม่ให้ทุกพื้นที่ตรวจสุขภาพชุดดับไฟป่าทันทีให้อปท.เร่งแจกN95หลังค่าอากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน

สาธารณสุขเชียงใหม่ให้ทุกพื้นที่ตรวจสุขภาพชุดดับไฟป่าทันทีให้อปท.เร่งแจกN95หลังค่าอากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แจ้งอปท.แจกN95ประชาชนหลังค่าฝุ่นวิกฤตต่อเนื่องเป็นอันตรายต่อประชาชน เร่งรณรงค์เชิงรุกผ่านเสียงตามสายและให้อสม.เคาะประตูบ้าน จัดทีมตรวจสุขภาพชุดดับไฟป่าทันทีหลังกลับที่ตั้ง ขอรับบริจาคมุ้งสู้ฝุ่นช่วยผู้ป่้วยวิกฤต พร้อมประเมินแก้ไขสถานการณ์ทุกวันตั้งแต่เม.ย.-พ.ค.

นายวิทยารุจน์  ยาอินตาธนัตถ์    กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในที่ประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นpm2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เนื่องจากช่วงนี้ค่าตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือหลายแห่งมีค่าเกินค่ามาตรฐาน โดยค่าเฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษพบว่าค่าฝุ่นpm2.5 และค่าฝุ่นpm10 เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาฯได้ทำหนังสือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ขอรับการสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ N95 เพื่อให้อสม.นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

นอกจากนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในหนังสือแจ้งไปยังทุกโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้จัดทีมตรวจสุขภาพทีมดับไฟในทุกพื้นที่ หลังจากกลับจากการเข้าไปดับไฟกลับมายังที่ตั้งทุกวัน และให้พื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่หรือที่มีวงกว้าง ให้แจ้งยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยเพื่อจะได้จัดทีมและมาตรการเข้าไปดูแลด้านสุขภาพให้

“ในขณะนี้เรามีคลินิกมลพิษออนไลน์ ที่ให้ประชาชนสามารถตรวจเช็คอาการเบื้องต้นในช่วงที่มีมลพิษฝุ่นควัน และมีเจ้าหน้าที่ติดตามผลหลังจากที่ประชาชนได้เข้าใช้บริการในคลินิกออนไลน์ด้วย จึงขอให้ทุกหน่วย ทุกพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและขอคำแนะนำหรือปรึกษาได้อีกช่องทางหนึ่ง และในช่วงเดือนเมษายนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคม ผ่านหอกระจายข่าว และให้อสม.เคาะประตูบ้านให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นpm2.5 ห่างไกลมะเร็งปอดและโรคทางเดินหายใจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่”เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวและว่า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอรับบริจาคมุ้งสู้ฝุ่นจำนวน 160 หลัง เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและพื้นที่ที่มีผู้ป่วยวิกฤต ในพื้นที่ที่ค่าฝุ่นสูงด้วย โดยทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยทุกวันเพื่อติดตาม ประเมินและแก้ไขจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ยอมรับว่าข้อมูลจำนวนตัวเลขของผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและผู้ป่วย 13 กลุ่มโรคเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นpm2.5 นั้นขณะนี้ยังเป็นข้อมูลรวมของกรมควบคุมโรคซึ่งจะสรุปเป็นรายสัปดาห์ แต่กำลังจะพัฒนารวบรวมข้อมูลเป็นรายวันเพื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ความรุนแรง ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้มีการณรงค์ผ่านเสียงตามสายทุกวันและประเมินสถานการณ์ต่อไป.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้