สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้สนใจจัดทำห้องปลอดฝุ่น ลดความเสี่ยงมลพิษจากpm2.5

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนผู้สนใจจัดทำห้องปลอดฝุ่น ลดความเสี่ยงมลพิษจากpm2.5

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจง “แนวทางการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น จังหวัดเชียงใหม่”            พร้อม แนะนำประชาชนป้องกันตนเอง และทำห้องปลอดฝุ่น เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก และกลุ่มเปราะบางที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจ

          นายธนิสร ธิติปภาดา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงนี้ พบว่า PM2.5 เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ เพดานการลอยตัวอากาศเริ่มต่ำลง ความเร็วลมอ่อน และการยกตัวของอากาศไม่ดี ทำให้อากาศนิ่ง และมีการสะสมของฝุ่นละออง PM2.5 มากขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการจัดทำ แนวทางการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นดำเนินงานระยะแรก ปี 2565 ทดลองใช้งานในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 148 แห่ง และในครั้งนี้ เข้าระยะที่ 2 มีแผนงานเชิญชวน ภาครัฐทุกสังกัด ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานห้องปลอดฝุ่น โดยจะมีการประชุมการจัดทำห้องปลอดฝุ่น ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นี้  ทั้งนี้ ให้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำห้องปลอดฝุ่นได้ ด้วยการลงทะเบียนตาม link : https://forms.gle/syjCp9HKgdmXDk4h6 เพื่อเข้ารับรหัส conference ต่อไป

นายธนิสร กล่าวอีกว่า ประชาชนสามารถทำห้องปลอดฝุ่น เพื่อลดความเสี่ยงในการสูด PM2.5 เข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะในบ้านที่มีสมาชิกที่เป็นกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยการจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นสำหรับประชาชนในบ้านเรือนมีแนวทางดังนี้ เลือกห้องที่ห่างจากแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง และไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษภายในห้อง หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นแหล่งกำเนิดควัน , ควรเลือกห้องที่มีประตู – หน้าต่างและฝุ่นน้อยที่สุด เพื่อลดการแลกเปลี่ยนของอากาศภายนอกเข้ามาในอาคาร (Air Exchange) หากห้องมีเครื่องปรับอากาศ ควรเลือกห้องนั้น ไม่มีวัสดุที่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่นภายในห้อง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน พรม ฯลฯ สำหรับการเตรียมห้อง 1) ทำความสะอาดห้องโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดตามบริเวณต่างๆ เป็นประจำ ไม่ควรใช้ไม้กวาดหรือเครื่องดูดฝุ่นเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย 2) ควรงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นหรือควันเพิ่มมากขึ้น เช่น เผาเศษวัสดุทางการเกษตร จุดเทียน จุดธูป รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นแหล่งก่อกำเนิดควัน สำหรับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศควรตรวจสอบและทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือน ล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 6 เดือนต่อครั้ง 3) ปิด ประตูหน้าต่างให้มิดชิด เพื่อป้องกันอากาศภายนอกเข้าไปในห้อง และอาจเพิ่มประสิทธิภาพการลดฝุ่นในห้อง เช่น การใช้เครื่องฟอกอากาศ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวควรมีขนาดที่เหมาะสมกับห้องหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048-50 ต่อ 124

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้