“60ปีนงเยาว์ เนาวรัตน์:ทีทรรศน์สังคมศาสตร์การศึกษา”กระตุ้นแก้ กศ.ไทย

“60ปีนงเยาว์ เนาวรัตน์:ทีทรรศน์สังคมศาสตร์การศึกษา”กระตุ้นแก้ กศ.ไทย

เชียงใหม่ (15 ธ.ค.60) / 10 องค์กร ร่วมจัดสัมมนาวิชาการ “60 ปี นงเยาว์ เนาวรัตน์ : ทีทรรศน์สังคมศาสตร์การศึกษา” หวังจุดประกายยกเครื่องการศึกษาไทยเมื่อวันที่ 15-16 ธ.ค. ที่ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดสัมมนาวิชาการ “60 ปี นงเยาว์ เนาวรัตน์ : ทีทรรศน์สังคมศาสตร์การศึกษา” โดยความร่วมมือของ 10 องค์กรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคี ได้แก่ โครงการปริญญาเอกสาขาวิชาพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์,  สถาบันวิจัยสังคม, ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา สถาบันวิจัยสังคม, สาขาสังคมศาสตร์การศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา, เครือข่ายการศึกษาทางเลือกภาคเหนือ, เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง, Global Campus Chiang Mai, กลุ่มพลเรียน และ กลุ่มลานยิ้มกิจกรรมวันแรก มีการกล่าวปาฐกถาเปิดการสัมมนาและอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อ เล็งทิศ แลทาง “สังคมศาสตร์การศึกษา” ความหมายและคุณค่า ต่อสังคมไทย โดย รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อด้วย การอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อ ส่อง“สังคมศาสตร์การศึกษา” หลากมิติและข้อท้าทายต่อพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ภาคบ่าย มีอภิปรายทางวิชาการและงานชุมชนท้องถิ่น หัวข้อ “ผู้หญิง แรงงาน การเมืองท้องถิ่นและการศึกษาข้ามแดน : อดีต ปัจจุบันและอนาคต” ช่วงท้ายของวันแรก ปิดด้วยการอภิปรายทางวิชาการ “พหุวัฒนธรรมศึกษา : ความคิด ความหวัง และพลังเพื่อแปรเปลี่ยน วัฒนธรรมปิดปากเงียบในการศึกษาไทย”สำหรับวันที่ 16 ธ.ค.นั้น เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นการกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “ความรู้และชีวิต: การศึกษาในพันธนาการกึ่งอาณานิคม ถึงเสรีนิยมใหม่” โดย ดร.สิงห์ สุวรรณกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มช. จากนั้นจะมีการนำเสนอกลุ่มบทความวิชาการในหัวข้อต่างๆ คือการวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษาในพื้นที่โรงเรียน,พลเมืองพหุวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ในพื้นที่ชายขอบ, ข้ามพรมแดนความรู้สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ทางการศึกษา การอภิปรายทางวิชาการ “สังคมศาสตร์การศึกษา: ปฏิบัติการของความรู้และการบริการสังคม” จบด้วยปัจฉิมกถาสัมมนาและอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อ “จากลานโพธิ์สู่ล้านนา” โดย รศ.ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มช.ทั้งนี้ การจัดสัมมนาวิชาการ มีจุดประสงค์เพื่อนำไปสู่การพิจารณาประเด็นทางการศึกษาในมิติสหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่มีส่วนให้เกิดการวิเคราะห์หรืออธิบาย“ประเด็นทางการศึกษา” ผ่าน“ทีทรรศน์สังคมศาสตร์การศึกษา” และยังเป็นการแสดงมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 60 ปี ของ รศ.ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์ ผู้เป็นนักสังคมศาสตร์การศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. ที่ได้ผลิตงานวิชาการและปฏิบัติการในด้านสังคมวิทยาการศึกษา การศึกษาพหุวัฒนธรรม การศึกษาข้ามพรมแดน รวมทั้งการศึกษากับประเด็นด้านสตรีและเพศภาวะอีกด้วย.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้