สันทรายเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า “จาระธรรม”รำลึกอดีตผญบ.ที่เสียชีวิตขณะช่วยดับไฟป่า

สันทรายเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า “จาระธรรม”รำลึกอดีตผญบ.ที่เสียชีวิตขณะช่วยดับไฟป่า

สันทรายเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า “จาระธรรม”ซึ่งครอบครัวอดีตผญบ.หมู่ 5 ที่เสียชีวิตจากการเข้าไปดับไฟป่ามอบเงินเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

วันนี้ 21 พ.ย. 2563​ เวลา 09.30 น อำเภอสันทรายร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่​บ้าน​ตำบลแม่แฝกใหม่ คณะสงฆ์ตำบลแม่แฝกใหม่ ส่วนราชการ องค์กร​ปกครอง​ส่วน​ท้องถิ่น​ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันจัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ​ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า “จาระธรรม” ตำบลแม่แฝกใหม่ ซึ่งก่อสร้างโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากครอบครัวจาระธรรม เพื่อใช้เป็นพื้นที่ศูนย์​กลางในการขับเคลื่อนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา​หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ และใช้เป็นศูนย์​เรียนรู้การพัฒนาและแก้ไขปัญหา​ในพื้นที่ ตามปณิธาน​ของนายนิพนธ์ จาระธรรม อดีต​ผู้ใหญ่​บ้าน​หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แฝกใหม่ ซึ่ง​ที่ได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ จากกระทรวงมหาดไทย
จากนั้นใน เวลา 10.30 น ได้จัดให้มีกิจกรรมการถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนราชการ องค์กร​ปกครอง​ส่วน​ท้องถิ่น​ กำนัน ผู้ใหญ่​บ้าน​ และภาคประชาชนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา​หมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง​ขาดเล็ก PM 2.5 ในห้วงปีที่ผ่านมา โดยสรุปปัญหาและมาตรการที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งการตรวจสอบรายชื่อ​เจ้าของสวนที่ติดเขตป่าเพื่อแจ้งให้เฝ้าระวังพื้นที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟป่า ​ ประสาน อปท. ทุกแห่งจัดสรรงบประมาณ​เพื่อสนับสนุน​การดำเนินการของชุดปฏิบัติการระดับหมู่บ้านในการลาดตระเวนและดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ในส่วนของ อำเภอก็จะดำเนินการทำแผนปฏิบัติการ ตารางแผนปฏิบัติการภาพรวม และจัดชุด​ปฏิบัติการ​ดับไฟ​ป่าซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการ องค์กร​ปกครอง​ส่วน​ท้องถิ่น​ และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการ​หมู่บ้านเข้ามามีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ​ มีการระดมทุนจัดหาอุปกรณ์​ดับไฟ​ป่าให้พร้อมปฏิบัติงาน โดย ใช้กระบวนการบูรณาการ​การทำงานโดยใช้แนวคิด “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)​ เพื่อนำนโยบาย แนวทางการแก้ไขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน จากกระบวนการสร้างการรับรู้ปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสรร​งบประมาณ​ ในการจ้างผู้ที่หาของป่ามาช่วยเหลือปฏิบัติงานในเทศบาลหรือลาดตระเวนเฝ้าระวังการเผาป่าในหมู่บ้านตำบลที่ตนอาศัยอยู่​
ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนจัดตั้งเป็น กองทุนสนับสนุน​การดำเนินการของชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา​ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเงินสนับสนุน​ทั้งสิ้น 125,507 บาท ซึ่งจะได้นำงบประมาณนี้เป็นกองทุนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้