สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain season 2” ดัน SME เหนือแสดงและจำหน่ายสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า

สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain season 2” ดัน SME เหนือแสดงและจำหน่ายสินค้าเจรจาธุรกิจเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า

สสว. ร่วมกับ มช. จัดงาน “Shopping in the rain season 2” จับมือเชียงใหม่และกลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือผลักดัน SME ภาคเหนือ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เจรจาธุรกิจเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า และการนำเสนอโมเดลทางธุรกิจ เพื่อรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากแหล่งเงินทุน  เพิ่มโอกาสในการการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน การทดสอบตลาด และขยายช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการโดยตรง

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายวชิระ แก้วกอ ฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ เป็นประธานเปิดงาน“Shopping in the rain season 2”  ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือร่วมกับผู้สนับสนุนหลักสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่ผ่านการบ่มเพาะเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด โดยมีดร.นภาพร รีวีระกุล รองคณะบดี ฝ่ายนโยบายและการปฎิรูปองค์กร วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และดร.ภคินี อริยะ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิรูปธุรกิจ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) กล่าวรายงาน

ดร.ภคินี อริยะ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิรูปธุรกิจ ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้าโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) กล่าวว่า สำหรับงานนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563, โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2563 และโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital marketing ปีงบประมาณ 2563 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเหนือที่ผ่านการบ่มเพาะภายใต้โครงการให้ได้รับการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน การทดสอบตลาด หรือการขยายช่องทางการตลาด

โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมตลอดโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเหนือมีศักยภาพอันสามารถสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีความพร้อมในการออกบูธแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า การเจรจาธุรกิจเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า และการนำเสนอโมเดลทางธุรกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากแหล่งเงินทุน  ซึ่งถือเป็นอีกโอกาสในการการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน การทดสอบตลาด หรือการขยายช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งจะได้นำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมและพัฒนาศักยภาพที่ผ่านมาตลอดโครงการนำออกมาใช้จริง เพื่อประโยชน์และเพิ่มการรับรู้ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจ ตลอดจนสร้างประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงครั้งนี้ โดยหวังให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการตลาดที่เพิ่มเข้ามาให้กับผู้ประกอบการภาคเหนือได้แสดงศักยภาพที่มีและสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจรวมถึงแหล่งเงินทุนต่อไป 

ด้านนายวชิระ แก้วกอ ฝ่ายประสานงานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME รักษาการผู้อานวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์(สสว.) กล่าวว่า สสว. มีเป้าหมายในการผลักดันผู้ประกอบการไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจระดับสากลมากขึ้น โดย การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการทำให้ธุรกิจ เกิดการยกระดับ SME ไทย ทุกระดับการเติบโต เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด และ ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยการสนับสนุน ส่งเสริมผู้ประกอบการ ในปีนี้เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 สสว. จะมุ่งเน้น 1) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 2) การลดค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ 3) การขยายช่องทางการตลาด “สสว. Connext” ซึ่งงาน “Shopping in the rain season 2” ครั้งนี้ ก็เป็นหนึ่งในกลไกตลาดของ สสว. ซึ่งจัดทำผ่านโครงการจำนวน 3 โครงการ ใน ปีงบประมาณปี 2563  ดังนี้

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการให้สามารถสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินธุรกิจ แบบมีองค์ความรู้ การให้คำปรึกษาธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ 2. โครงการยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการใหม่ (Boost up New Entrepreneurs) มุ่งเน้นการ ยกระดับผู้ประกอบการ โดยการนำเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิจัย มาปรับใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข พัฒนา และยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการ เช่น การเพิ่มสารที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มการซึมผ่านผิวให้กับสารสำคัญในผลิตภัณฑ์สเปรย์ บรรเทาปวด

การบริหารจัดการคลังสินค้าผ่านระบบคลาวด์ และการใช้สารต้านปฏิกิริยา ออกซิเดชั่น เป็นต้น 3. โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส สำหรับ SME เป็นการส่งเสริม ผู้ประกอบการด้านตลาดออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยการจัดอบรมให้ความรู้การถ่ายภาพสินค้าให้มีความน่าสนใจ การเปิด ร้านค้าออนไลน์ผ่าน Platform E-Marketplace และกิจกรรมน าร่องระบบตัวแทนดูแล ผู้ประกอบการ (Agency Model) ภายใต้ Business Coordinator Unit (BCU) ซึ่งเป็น การบ่มเพาะในรูปแบบการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลเพื่อการค้า ( Digital Transformation โครงการเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการหลากหลาย กลุ่มเป้าหมาย งาน “Shopping in the rain season 2” จึงถือเป็นความตั้งใจในการสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการมีช่องทางในการทดสอบตลาด และขายสินค้า

ทั้งนี้ภายในงาน “Shopping in the rain season 2” มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการทั่วภาคเหนือมากกว่า 245 ร้านค้า อาทิ สินค้างาน Craft สินค้า Handmade สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์ ทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายภายในงานสำหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว/ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้แก่ กิจกรรม Business Matching ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการภายใต้โครงการ พร้อมเปิดเวทีการแข่งขัน Early Stage Pitching การแข่งขันโมเดลธุรกิจ ชิงทุนสนับสนุนธุรกิจกว่า 20,000 บาท และพลาดไม่ได้สำหรับเหล่านักช้อปและประชาชนที่สนใจทั่วไป นอกจากจะได้ชื่นชมสินค้าคุณภาพและช้อปปิ้งสินค้าภายในงานอย่างจุใจ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลงาน Handmade สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop D.I.Y. ได้ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่ายภายในงานนี้เท่านั้น  สำหรับกิจกรรมทั้งหมดนี้ จัดขึ้นภายใน วันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต.

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้