สภาอบจ.เชียงใหม่ผ่านฉลุยงบประมาณรายจ่ายปี 60 กว่า 1,700 ล้านบาทพร้อมจัดสรรรอรับการเลือกตั้งปี 61

สภาอบจ.เชียงใหม่ผ่านฉลุยงบประมาณรายจ่ายปี 60 กว่า 1,700 ล้านบาทพร้อมจัดสรรรอรับการเลือกตั้งปี 61

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

สภา อบจ.เชียงใหม่ ผ่านฉลุยงบประมาณรายจ่ายปี 2561 ใน 4 ด้าน 11 แผนงานกว่า 1.7 พันล้านบาท พร้อมตั้งงบรอรับการเลือกตั้งในปี 61 กว่า 65 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.60 ที่ผ่านมา ที่ห้องช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีวาระสำคัญเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ คือเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายก อบจ.เชียงใหม่ ได้แถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาฯ ว่า สถานะการคลัง อบจ.เชียงใหม่ มีเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น 1,988,153.740.82 บาท เงินสะสม 738,406,004.54 บาท ทุนสำรองเงินสะสม 786,185,829.17 บาท รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 8 โครงการ 16,760,894.13 บาท รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 17 โครงการ 158,641,000.00 บาท และเงินกู้คงค้าง 161,957,633.16 บาท

สำหรับการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2559 ประกอบด้วย รายรับจริง จำนวน 1,533,241,872.37 บาท เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 313,713,847.19 บาท รายจ่ายจริง 1,304,076,548.27 บาท รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 312,380,634.66 บาท และมีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 441,771,088.97 บาท

ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีการตั้งประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 1,747,380,000 บาท แยกเป็น รายได้จากหมวดภาษีอากร 85,000,000 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 41,350,000 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 40,653,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 607,000 บาท หมวดรายได้จากทุน 150,000 บาท หมวดภาษีจัดสรร 1,182,500,000 บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 397,120,000 บาท

ทั้งนี้การประมาณการรายจ่ายจำแนกเป็น 4 ด้าน 11 แผนงาน ประกอบด้วย ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 266,504,410 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน 39,300,440 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม ประกอบด้วย แผนงานการศึกษา 196,849,250 บาท แผนงานสาธารณสุข 312,000,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ 12,973,210 บาท แผนงานเคหะและชุมชน 117,822,300 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 63,933,400 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 114,970,900 บาท ด้านการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 433,270,740 บาท แผนงานการเกษตร 1,100,000 บาท และด้านการดำเนินงานอื่น ประกอบด้วย แผนงานงบกลาง จำนวน 188,655,350 บาท

นอกจากนี้ สมาชิกสภาอบจ.ได้ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณในการสนับสนุนโครงการ การเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่เตรียมไว้ถึง 60 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าในปี 2561 นี้จะมีการเลือกตั้งทั้ง สส., สว. และ ผู้บริหาร/สมาชิก อบจ.เชียงใหม่ที่มีการตั้งงบประมาณไว้ 5 ล้านบาท โดยรองนายกอบจ.เชียงใหม่ชี้แจงว่า อบจ.เชียงใหม่คาดหากทุกอย่างเดินตามโรดแมพที่กำหนดไว้ ซึ่งหากไม่ตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ก็จะมีเงินสำหรับการจัดการเลือกตั้งและสนับสนุนการเลือกตั้ง เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องจัดสรรงบประมาณไว้ ส่วนการเลือกตั้ง สส. สว. แม้ว่าจะไม่ใช่ภารกิจของ อบจ.เชียงใหม่ แต่ที่ผ่านมามีการร้องขอให้มีการสนับสนุนจากกกต.จังหวัด,และกกต.ส่วนกลาง เพื่อจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งขอผ่านมาทางรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง อบจ. ก็ต้องดำเนินการให้ โดยงบประมาณทั้ง 2 โครงการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี้การจัดสรรไว้ยังใกล้เดียงกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

ทั้งนี้ส.อบจ.เชียงใหม่ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ 37 คน งดออกเสียง 4 คน และมีมติเห็นชอบให้สมาชิก อบจ.ยื่นคำแปรญัตติระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค.60 ในเวลา 08.30-16.30 น. ที่ อบจ.เชียงใหม่ และกำหนดวันพิจารณาคำแปรญัตติในวันที่ 21 ส.ค.60 นี้.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้