สพท.เขต 34 จัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

สพท.เขต 34 จัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานที่สำหรับให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในชุมชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนสันกำแพง  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงาน และนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในส่วนของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดเป็นเป้าหมายหลักให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้ในทุกมิติ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ จะสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อมุ่งการบรรลุผลสำเร็จต่อเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ที่ได้รับบริการจากกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มองเห็นความสำคัญในการที่จะใช้สถาบันทางการศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประชาชนคนไทย ให้หันมาสนใจในการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามวัย โดยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโครงการลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงานสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  จึงได้ระดมพลังความคิด ความสามัคคี จากบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน เพื่อขยายแนวนโยบายออกไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นข้าราชการ พ่อค้าประชาชนในทุกชุมชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตในครอบครัว ในที่ทำงาน ในโรงงาน มาออกกำลังกายนอกเวลาการทำงาน เพื่อเติมเต็มพลังชีวิตให้มีสุขภาพที่ดี ในลานกีฬาของสถาบันทางการศึกษาที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือที่พักอาศัย ที่พร้อมเปิดกว้างให้ทุกคนเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าและมูลค่าให้แก่อาคารสถานที่และบุคลากรครูมีอยู่ มิให้เกิดความสูญเปล่าทางการศึกษา และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ซึ่งขณะนี้ สถานศึกษาทุกแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อม และยินดีต้อนรับประชาชนทุกหมู่เหล่าของหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน เข้ามาใช้บริการด้วยไมตรีจิต โดยครั้งนี้เป็นการเปิดตัวโครงการเป็นแห่งแรกที่โรงเรียนสันกำแพงแห่งนี้ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,500 คน

ด้านพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะให้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ทั่วประเทศ เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยมุ่งหวังให้ประชาชนหันมาสนใจในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมตามวัย ในอดีตนั้น บางท่านอาจคิดว่ากีฬาเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานและสร้างความแข็งแรงของร่างกาย แต่ในปัจจุบันกีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ กระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อม และภาพลักษณ์ของประเทศในทางด้านกีฬา การท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย รวมทั้งกีฬาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ ซึ่งการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกาย จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนให้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา ทำให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ประกอบกับมีองค์ความรู้ด้านการกีฬาอันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนากีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและสร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    จะส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนของเราให้เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่แข็งแกร่ง มีจิตใจที่สมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากยาเสพติด และอบายมุข     ดังนั้น การเปิดพื้นที่ของสถานศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามาได้ใช้สนามกีฬาเป็นที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา จึงเป็นเรื่องที่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างจริงจัง.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้