สบ.16 สาขาแม่สะเรียงจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 66 พร้อมมอบเงินอุดหนุน 130 เครือข่ายในแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติงานกับจนท.

สบ.16 สาขาแม่สะเรียงจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 66 พร้อมมอบเงินอุดหนุน 130 เครือข่ายในแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบัติงานกับจนท.

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16สาขาแม่สะเรียง โดยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2566 พร้อมมอบเงินอุดหนุนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ(อส.อส.)เครือข่ายละ 50,000 บาท จำนวน 130  เครือข่ายในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแนวร่วมในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาระหว่างชุมชนกับป่า ให้คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา ที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการรณรงค์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ในการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างจริงจัง ในการเฝ้าระวัง ร่วมกัน ลาดตระเวน ป้องกันการลักลอบเผาป่า และร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ผ่านกลไกประชารัฐ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยขบวนรถ การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้แห้ง การแสดงนิทรรศการ และการมอบเงินอุดหนุนเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน(อส.อส.)

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติให้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” เพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึง ผลกระทบของไฟป่า หมอกควัน ให้แก่ประชาชน นักเรียน เยาวชน หน่วยงาน องค์กร ภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน ระดับของการเกิดไฟป่าในประเทศไทย มีความรุนแรงมาก จนกลายเป็นปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง โดยไฟป่าจะทำลาย กล้าไม้เล็กๆ และไม้พื้นล่าง ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง อีกทั้งไฟป่ายังทำลายสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในป่า ทำให้ความหลากหลายของสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในป่าลดลง รวมถึงผลกระทบต่อทรัพย์สิน สุขภาพ และชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ชายป่า นอกจากนั้น หมอกควันไฟป่า ยังทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  สังคมและการท่องเที่ยว

ทางด้านนายพรเทพ   เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 16 สาขาแม่สะเรียงได้ มอบเงินสนับสนุนอุดหนุนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่ชาติ (อส.อส.)เครือข่ายละ 50,000 บาท ซึ่งมีจำนวน 130  เครือข่ายในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวันงานมีเครือข่ายที่มาร่วมงานจำนวน 26 เครือข่าย  และได้มอบไปแล้วจำนวน 93 เครือข่าย คงเหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 11 เครือข่าย

ทั้งนี้    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ (อส.อส.) อังเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจของกรมอุทยานฯด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม คุ้มครองดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเฝ้าระวัง รายงานสถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้  โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทั้งด้านการทำฝายต้นน้ำ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เฝ้าระวังไฟป่า ชิงเก็บลดเผา ทำเสวียนทุกหมู่บ้านเครือข่าย เป็นต้น   ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้จะเป็นแนวร่วมในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาระหว่างชุมชนกับป่า ให้คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลยั่งยืน และมีการแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางในทุกปัญหา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสังคมในภาพรวมที่ดีต่อไป

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้