สนามบินเชียงใหม่เพิ่มช่องทางให้ข้อมูลการเตรียมตัวและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อนเข้าประเทศ

สนามบินเชียงใหม่เพิ่มช่องทางให้ข้อมูลการเตรียมตัวและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อนเข้าประเทศ

        ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับกงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มกว่าร้อยละ 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดใช้งานจอ LED TV ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจำเป็นที่ควรทราบให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน อาทิ พิธีการด้านศุลกากร กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง การนำสิ่งของต้องห้ามเข้า-ออกประเทศ การซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดอากร รวมถึงการปฏิบัติตนในระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเที่ยวชาวจีน อันจะช่วยให้ใช้เวลาในกระบวนการต่างๆ ลดน้อยลง ตลอดจนเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวจีน

สำหรับจอ LED TV ดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบให้แก่ท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 2 เครื่อง โดยบรรจุข้อมูลในรูปแบบข้อความอักษรภาษาจีนและ Motion Graphic ที่เข้าใจง่าย ติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ และมีแผนที่จะพิจารณาติดตั้งจอ LED TV เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องบริเวณจุดกรอกเอกสารเข้าประเทศหรือ ใบ ตม.6 เพื่อแสดงวิธีการและตัวอย่างการกรอกข้อมูล รวมทั้งแนะนำการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) ด้วย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่กับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ติดตั้งจอ LED TV ดังกล่าวบริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสาร (Airport Help) ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ ประจำตามจุดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีน ที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-มิถุนายน) มีผู้โดยสารชาวจีนผ่านเข้าออกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วจำนวน 792,551 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.47 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 71.31 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งหมด โดยในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางผ่านเข้าออก ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 1.42 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.96 เมื่อเทียบกับปี 2559 และในปี 2561 นี้ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนจะสูงถึง 1.6 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13            ปัจจุบันมีสายการบินที่ทำการบินในเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และเขตปกครองพิเศษของจีนจำนวน 26 สาย ทำการบินใน 26 เส้นทาง.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้