“วราวุธ”แจงที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ครั้งที่ 5 จะร่วมกันเพิ่มพื้นที่ป่า174.38 ล้านไร่

“วราวุธ”แจงที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ครั้งที่ 5 จะร่วมกันเพิ่มพื้นที่ป่า174.38 ล้านไร่

- in headline, อาเซียน +3

รัฐมนตรีทส.”วราวุธ” เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เผย สมาชิกเอเปค ร่วมกันดำเนินงาน เพิ่มพื้นที่ป่า 174.38 ล้านไร่

เมื่อวันนี้ 24 สิงหาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ MMRF5 แถลงผลการประชุม MMRF5 ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

การประชุม MMRF5 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ซึ่งเขตเศรษฐกิจทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจได้มาร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในการต่อสู้กับการลักลอบตัดไม้และการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย และที่สำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งภาคป่าไม้มีความสำคัญอย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพอันนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเอเปครุ่นของเราและรุ่นต่อไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวในที่ประชุมว่า “การประชุม MMR55 เป็นการประชุมที่มุ่งสู่เป้าหมายด้านการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open. Connect. Balance.) ซึ่งประเทศไทยได้นำเสนอเขตเศรษฐกิจพิจารณานำหลัก BCG Economy Mode ไปสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานของเอเปค และยินดีกับความสำเร็จของสมาชิกเอเปคในการร่วมกันดำเนินงานจนสามารถบรรลุตามเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของภูมิภาค โดยเราสามารถดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยซ้ำ คือ เราสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ได้ถึง 174.38 ล้านไร่ หรือ 27.9 ล้านเฮกแตร์ นอกจากนั้นแล้ว ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีป่าไม้เอเปค และผู้แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันมาอย่างสร้างสรรค์ จนการประชุมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และเห็นชอบร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ และยกระดับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้เพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การประชุม MMRF5 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงบทบาทของป่าไม้ในฐานะหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนสำคัญ เพื่อส่งเสริมโอกาสในการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ก็เสริมสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจและประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะผลักดันให้เกิดความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้หัวข้อหลักของการประชุม APEC’s Thailand นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ผลักดันให้ BCG Model เป็นแนวทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อสร้างมูลค่า และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมีทรัพยากรป่าไม้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างความสมดุล และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเป็นการเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะสนับสนุนให้สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยที่การจัดการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้จัดการประชุมแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เราได้จัดให้มีการศึกษาดูงานที่สวนพฤกษ์ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสวนขนาดใหญ่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่มีการบริหารจัดการในระดับ world class รวมทั้งมีการดูงานที่สวนป่าทุ่งเกวียน จังหวัดลำปาง

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้